Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng thông báo về giảm tiền thuê đất năm 2023

(Haiphong.gov.vn) - Để triển khai Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg ngày 03/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng vừa có Thông báo gửi các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trong Khu Kinh tế Đình Vũ – Cát Hải:

Theo đó, đối tượng được xét giảm tiền thuê đất, gồm: các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đã được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê đất trả tiền hàng năm (sau đây gọi tắt là người thuê đất) trong Khu Kinh tế Đình Vũ – Cát Hải. Quy định này áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất không thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất, hết thời hạn được miễn, giảm tiền thuê đất và trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai (Luật Đất đai và các văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai) và pháp luật khác có liên quan.

Mức thuế được giảm tiền thuê đất là giảm 30% tiền thuê đất phải nộp (phát sinh thu) của năm 2023 đối với người thuê đất quy định tại Điều 2 Quyết định này; không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2023 và tiền chậm nộp (nếu có).

Trình tự thủ tục giảm tiền thuê đất:

1. Hồ sơ thực hiện giảm tiền thuê đất, gồm: Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2023 của người thuê đất theo Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg ngày 03/10/2023. Người thuê đất chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của thông tin và đề nghị giảm tiền thuê đất của mình, đảm bảo đúng đối tượng được giảm tiền thuê đất theo quy định tại Quyết định này.

Bản sao công chứng theo quy định: Quyết định cho thuê đất, Hợp đồng thuê đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Thông báo đơn giá, tiền thuê đất.

2. Nơi tiếp nhận hồ sơ: Người thuê đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất (bằng một trong các phương thức: Trực tiếp, điện tử, bưu chính) cho Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng (số 24 Cù Chính Lan, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng) và Cục Thuế thành phố Hải Phòng để theo dõi.

3. Thời gian nộp hồ sơ: Người thuê đất nộp hồ sơ bắt đầu từ ngày 20/11/2023 đến hết ngày 31/3/2024; lưu ý: Không áp dụng giảm tiền thuê đất theo quy định tại Quyết định này đối với trường hợp người thuê đất nộp hồ sơ sau ngày 31/3/2024. Các nội dung liên quan khác, các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg ngày 03/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023.

Để được cung cấp thông tin, hướng dẫn, đề nghị các Tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp liên hệ với Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng (chuyên viên thụ lý: Đỗ Xuân Khương, sđt 0978.576.939) hoặc bộ phận Một cửa, sđt 02253.569.170.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn