Tổng kết 20 thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

(Haiphong.gov.vn) – Chiều 28/10, tại điểm cầu Trung tâm hội nghị thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Tới dự có đồng chí Lê Văn Nghị, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; lãnh đạo các sở, ngành và các đơn vị liên quan. Tham dự tại điểm cầu Quận ủy, Huyện ủy có các đồng chí Thường trực Quận ủy, Huyện ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Huyện ủy; đại diện lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các quận, huyện.

Đ/c Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố báo cáo tại hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố cho biết: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hải Phòng, quyết tâm cao của các ngành, các cấp, khu vực kinh tế tập thể mà nòng cốt là các HTX của thành phố Hải Phòng trong những năm qua đã được củng cố, từng bước đổi mới tích cực; các HTX, Liên hiệp HTX, tổ HTX đã hoạt động hiệu quả tạo thêm việc làm và thu nhập cho thành viên và người lao động, thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, góp phần tích cực vào ổn định tình hình kinh tế - xã hội của thành phố. Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã ban hành kế hoạch số 74-KH/TU ngày 04/9/2021 về tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 tại thành phố Hải Phòng. Trong tháng 9 và tháng 10/2021, các Quận ủy, Huyện ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết tại địa phương; thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị tổng kêt vào ngày 28/10/2021.

Ước tính đến ngày 31/12/2021 tổng số HTX trên địa bàn thành phố có 549 đơn vị; trong đó, 347 HTX đang hoạt động, 202 HTX ngừng hoạt động, chờ giải thể. Phân theo từng lĩnh vực ngành nghề hoạt động của 549 HTX như sau: 208 HTX dịch vụ công nghiệp; 139 HTX công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; 99 HTX thương mại, chợ và dịch vụ; 29 HTX giao thông vận tải; 40 HTX thuộc các lĩnh vực khác.

Qua 20 năm thực hiện Nghị quyết, kinh tế tập thể thành phố đã có chuyển biến tích cực cả về số lượng và chất lượng nhưng không mang tính đột phá, xuất hiện một số mô hình mới, hiệu quả (như dịch vụ vệ sinh môi trường, nước sạch nông thôn, điện sinh hoạt nông thôn...). Có tổng số 160 HTX và 01 Liên hiệp HTX được thành lập mới. Tổng số 107 HTX và 09 quỹ tín dụng nhân dân giải thể do hoạt động kém hiệu quả, không chuyển đổi theo Luật, một số HTX giải thể để thành lập mô hình theo luật khác. Tổng số thành viên HTX ước đến ngày 31/12/2021 là 62.950 thành viên; số lao động trong HTX là 8.183 người. Doanh thu bình quân của HTX, Liên hiệp HTX đến ngày 31/12/2021 ước 8.438 triệu đồng/HTX, bằng 34,83% so với năm 2001. Thu nhập bình quân của thành viên, người lao động HTX, Liên hiệp HTX (ước tính đến ngày 31/12/2021 là 46,4 triệu đồng/người/năm, tăng 3,09 lần so với năm 2001.

Mục tiêu đến năm 2030 thành phố phát triển gần 300 tổ hợp tác; có trên 500 HTX hoạt động; khu vực kinh tế tập thể đóng góp 0,5% GRDP thành phố; đến năm 2045 phát triển khoảng 400 tổ hợp tác; có trên 600 HTX hoạt động; khu vực kinh tế tập thể đóng góp 0,5% GRDP thành phố.

Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế tập thể trong thời gian tới: Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, quán triệt cho cán bộ, đảng viên và người dân về vị trí, vai trò, bản chất, tầm quan trọng của kinh tế tập thể, HTX trong điều kiện mới, đặc biệt là vai trò của HTX trong cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Tăng cường vai trò của cấp ủy, chính quyền địa phương; sự phối hợp của các bộ, ngành, đoàn thể trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, HTX. Hoàn thiện thể chế, tạo môi trường pháp lý thuận lợi để kinh tế tập thể phát triển. Kiện toàn cơ cấu tổ chức cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, Liên minh HTX các cấp và tổ chức chính trị - xã hội liên quan đến kinh tế tập thể. Đẩy mạnh đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể. Xây dựng các mô hình kinh tế tập thể kiểu mới phù hợp với bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, hội nhập quốc tế. Tư vấn, hỗ trợ các tổ chức kinh tế tập thể ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho khu vực kinh tế tập thể, HTX, Liên hiệp HTX. Hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường cho sản phẩm nông nghiệp, hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm truyền thống của các Liên hiệp HTX, HTX, tổ HTX, nông dân. Tăng cường hợp tác quốc tế về phát triển kinh tế tập thể.

Đ/c Lê Văn Nghị, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam phát biểu tại  hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Nghị, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam hoan nghênh và biểu dương những kết quả kinh tế tập thể Hải Phòng đã đạt được trong 20 năm qua. Công tác chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố quyết liệt đã ban hành 27 văn bản chỉ đạo; ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể phát triển như về đất đai, xúc tiến thương mại..; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý HTX; thu hút nguồn nhân lực, cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật thể hiện kinh tế tập thể HTX đã được quan tâm. Kinh tế tập thể HTX đã được củng cố từng bước thích nghi với kinh tế thị trường, hoạt động hiệu quả tăng thu nhập cho người dân; tham gia có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia như xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Phó Bí thư Thành ủy. Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng kết luận tại hội nghị

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chúc mừng các tập thể và cá nhân được khen  thưởng trong dịp này. Chủ tịch UBND thành phố nhấn  mạnh: ngay sau khi Trung ương ban hành Nghị quyết số 13, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Nghị quyết để triển khai và tổ chức sơ kết, tổng kết theo quy định. Qua 20 năm, có thể khẳng định khu vực kinh tế tập thể đã đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội thành phố, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội. Các HTX nông nghiệp xây dựng mô hình sản xuất theo giá trị sản phẩm, sản phẩm chủ lực, ứng dụng công nghệ cao, các sản phẩm công nghiệp phụ trợ phù hợp với khả năng của các tổ HTX, HTX trong chuỗi giá trị. Đã xuất hiện một sô mô hình điển hình tiên tiến, sản xuất kinh doanh hiệu quả; hỗ trợ tốt hơn cho kinh tế hộ thành viên, kinh tế trang trại, nâng cao đời sống vạt chất và tinh thần cho nhân dân và tăng cường sự gắn kết cộng đồng. Cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong thời gian tới, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể thành phố tiếp tục tăng cường phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, HTX theo Kết luận số 70, ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị. Tiếp thu ý kiến phát biểu của đồng chí Lê Văn Nghị, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam tiếp tục lãnh đạo, chì đạo phát triển kinh tế tập thể, HTX trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng trao Bằng khen cho các  tập thể và cá nhân

Nhân dịp này, Chủ tịch  UBND thành phố tặng Bằng khen cho 27 tập thể và 09 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác

 Nguyễn Hải - Đàm Thanh

 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn