Chương trình Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022) HĐND thành phố khóa XVI (nhiệm kỳ 2021 - 2026)

Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022) Hội đồng nhân dân thành phố khóa XVI (nhiệm kỳ 2021 -2026) tiến hành trong 2,5 ngày: ngày 18, 19 và sáng ngày 20/7/2022 với chương trình cụ thể như sau:

Ngày 18/7/2022

* Buổi sáng: Từ 8h00: Đại biểu làm việc tại Hội trường (phát thanh và truyền hình trực tiếp).

 1. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
 2. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố báo cáo dự kiến và thông qua Chương trình kỳ họp.
 3. Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố phát biểu khai mạc kỳ họp.
 4. Thường trực Thành ủy phát biểu chỉ đạo kỳ họp.
 5. Uỷ ban nhân dân thành phố báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022.
 6. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị chung của cử tri tham gia vào nội dung kỳ họp.
 7. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố thông báo về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
 8. Uỷ ban nhân dân thành phố trình các Tờ trình về:

- Sắp xếp, sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố.

- Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố;

- Mức chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan chính quyền, Đảng, đoàn thể do thành phố quản lý.

 1. Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố báo cáo thẩm tra về:

- Việc chấp hành, thi hành pháp luật và các hoạt động tư pháp, quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022;

- Sắp xếp, sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố.

- Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố;

- Mức chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan chính quyền, Đảng, đoàn thể do thành phố quản lý.

 1. Uỷ ban nhân dân thành phố trình các Tờ trình về:

- Quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố;

- Quyết định nội dung, mức chi cho việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

- Quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

- Phát triển thanh niên thành phố Hải Phòng giai đoạn 2022-2030.

 1. Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố báo cáo thẩm tra về:

- Việc thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022;

- Quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố;

- Quyết định nội dung, mức chi cho việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

- Quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

- Phát triển thanh niên thành phố Hải Phòng giai đoạn 2022-2030.  

 1. Uỷ ban nhân dân thành phố trình các Tờ trình về:

- Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2022;

- Dự kiến Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2023;

- Thông qua bổ sung, điều chỉnh danh mục các dự án đầu tư có sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ; danh mục các dự án phải thu hồi đất; mức vốn ngân sách nhà nước dự kiến cấp cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố năm 2022;

- Phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cầu Bến Rừng nối huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng và thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh;

- Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

- Quy định nội dung chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều trên địa bàn thành phố;

- Quyết định sửa đổi Điều 1 Nghị quyết số 32/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 về cơ chế, chính sách hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ gia đình người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở trên địa bàn thành phố Hải Phòng và Điều 1 Nghị quyết số 52/2019/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 về cơ chế, chính sách hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ nghèo trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2020-2025.

 1. Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố báo cáo thẩm tra về:

- Việc thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022;

- Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2022;

- Dự kiến Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2023;

- Thông qua bổ sung, điều chỉnh danh mục các dự án đầu tư có sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ; danh mục các dự án phải thu hồi đất; mức vốn ngân sách nhà nước dự kiến cấp cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố năm 2022;

- Phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cầu Bến Rừng nối huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng và thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh;

- Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

- Quy định nội dung chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều trên địa bàn thành phố;

- Quyết định sửa đổi Điều 1 Nghị quyết số 32/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 về cơ chế, chính sách hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ gia đình người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở trên địa bàn thành phố Hải Phòng và Điều 1 Nghị quyết số 52/2019/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 về cơ chế, chính sách hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ nghèo trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2020-2025.

* Buổi chiều: Từ 14h00: Đại biểu làm việc tại Hội trường (phát thanh và truyền hình trực tiếp)

 1. Uỷ ban nhân dân thành phố trình Tờ trình về:

- Nhiệm vụ, giải pháp tổng thể thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2050;

- Điều chỉnh Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 về việc thông qua Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hải Phòng đến năm 2020, năm 2025 và năm 2030.

 1. Ban Đô thị Hội đồng nhân dân thành phố báo cáo thẩm tra về:

- Việc thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực đô thị 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022;

- Nhiệm vụ, giải pháp tổng thể thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2050;

- Điều chỉnh Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 về việc thông qua Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hải Phòng đến năm 2020, năm 2025 và năm 2030.

 1. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố trình các Tờ trình về:

- Chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố;

- Thông qua Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về kết quả giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật về quản lý đất đai trên địa bàn thành phố.

 1. Đại diện lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng thông báo kết quả Kỳ họp thứ Ba Quốc hội khóa XV và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng tại kỳ họp.
 2. Chánh án Tòa án nhân dân thành phố báo cáo (tóm tắt) về công tác xét xử 06 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
 3. Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố báo cáo (tóm tắt) về kết quả công tác kiểm sát 06 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
 4. Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố báo cáo (tóm tắt) về kết quả công tác kiểm sát 06 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
 5. Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố trình bày báo cáo thẩm tra về kết quả công tác 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Tòa án nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Cục Thi hành án dân sự thành phố.
 6. Đại diện lãnh đạo Uỷ ban nhân dân thành phố trình các Tờ trình về Quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án.

(1) Quyết định chủ trương đầu tư Dự án đường nối đường Nguyễn Lương Bằng với đường Trần Nhân Tông, quận Kiến An.

(2) Quyết định chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường Hợp Đức, phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn.

(3) Quyết định chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường Thượng Đức, phường Minh Đức, quận Đồ Sơn.

(4) Quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trục Đại Thắng (đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến tuyến đường kết nối với đường vào khu tái định cư, mặt cắt ngang đường 25m), phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh.

(5) Quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Hải Phong, đoạn từ đường 353 đến ngã tư Hải Phong, phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh.

(6) Quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng, lắp đặt hệ thống lan can bảo vệ dọc tuyến mương hở thoát nước và hồ điều hòa trên địa bàn các quận trung tâm thành phố.

(7) Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư (lần 2) Dự án đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Trãi.

 1. Các Ban Hội đồng nhân dân thành phố trình bày báo cáo thẩm tra về Quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án.

(1) Quyết định chủ trương đầu tư Dự án đường nối đường Nguyễn Lương Bằng với đường Trần Nhân Tông, quận Kiến An.

(2) Quyết định chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường Hợp Đức, phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn.

(3) Quyết định chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường Thượng Đức, phường Minh Đức, quận Đồ Sơn.

(4) Quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trục Đại Thắng (đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến tuyến đường kết nối với đường vào khu tái định cư, mặt cắt ngang đường 25m), phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh.

(5) Quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Hải Phong, đoạn từ đường 353 đến ngã tư Hải Phong, phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh.

(6) Quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng, lắp đặt hệ thống lan can bảo vệ dọc tuyến mương hở thoát nước và hồ điều hòa trên địa bàn các quận trung tâm thành phố.

(7) Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư (lần 2) Dự án đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Trãi.

 1. Xem xét các báo cáo:

- Báo cáo công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

- Các báo cáo của Uỷ ban nhân dân thành phố về: Thực hiện ngân sách nhà nước; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết kiến nghị của cử tri; thực hiện Chủ đề năm 2022 về “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số”.

- Các báo cáo khác của Ủy ban nhân dân thành phố về kết quả thực hiện:

+ Việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và sử dụng đất để thực hiện các dự án theo quy định của pháp luật đất đai, pháp luật khác có liên quan, đảm bảo các chỉ tiêu sử dụng đất theo Nghị quyết của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của thành phố Hải Phòng, Nghị quyết của HĐND thành phố về việc thu hồi đất để thực hiện dự án và phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022;

+ Nghị quyết số 32/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 về cơ chế, chính sách hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ gia đình người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

+ Nghị quyết số 52/2019/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 về cơ chế, chính sách hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ nghèo trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2020-2025;

+ Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 về việc thông qua Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hải Phòng đến năm 2020, năm 2025 và năm 2030;

+ Thực hiện cam kết, giải quyết chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại Kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân thành phố khóa XVI.

- Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố về: công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết kiến nghị của cử tri

(Các tài liệu tại nội dung này không trình bày tại hội trường, đề nghị đại biểu nghiên cứu tài liệu đã gửi và cho ý kiến tại phiên thảo luận tổ)

 1. Chủ tọa kỳ họp thông báo chia Tổ và hướng dẫn thảo luận.

***

Ngày 19/7/2022

* Buổi sáng: Từ 08h00: Đại biểu làm việc tại Hội trường (phát thanh và truyền hình trực tiếp)

Từ 08h00 - 12h00: Chất vấn và xem xét trả lời chất vấn.

* Buổi chiều: (ghi hình - không phát thanh và truyền hình trực tiếp)

Từ 14h00 - 16h30: Đại biểu thảo luận tại Tổ.

Từ 16h30 - 17h00: Chủ tọa kỳ  họp nghe các đồng chí Tổ trưởng và Thư ký Tổ thảo luận phản ánh tình hình thảo luận Tổ.

***

Ngày 20/7/2022

* Buổi sáng: Từ 8h00: Đại biểu làm việc tại Hội trường (phát thanh và truyền hình trực tiếp)

 1. Thư ký kỳ họp báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận tại Tổ.
 2. Đại diện lãnh đạo Uỷ ban nhân dân thành phố báo cáo giải trình về những vấn đề cử tri có nhiều ý kiến, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố có ý kiến trong quá trình thảo luận Tổ và chất vấn của đại biểu.
 3. Đại diện Thường trực HĐND thành phố trình Tờ trình thông qua Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố khóa XVI
 4. Thông qua các dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp.
 5. Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố phát biểu bế mạc kỳ họp.
 6. Chào cờ./.
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
 • Đang online: 0
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 0
 • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn