Chuẩn bị các điều kiện vật chất, kỹ thuật phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

(Haiphong.gov.vn) - UBND thành phố vừa có Chỉ thị số 03/CT-UBND về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 17/11/2020, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 133/2020/QH14 về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; theo đó, ngày bầu cử sẽ đuợc tiến hành vào Chủ nhật, ngày 23 tháng 5 năm 2021.


Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 23/12/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy; để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại thành phố Hải Phòng được tổ chức bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình trong việc lựa chọn, giới thiệu, bầu ra người có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân cả nước trong Quốc hội và HĐND các cấp, Chủ tịch UBND thành phố chỉ thị:

Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ kế hoạch, hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông và Ban Tuyên giáo Thành ủy, có kế hoạch triển khai cụ thể và hướng dẫn các cơ quan thông tin, truyền thông tổ chức tuyên truyền kịp thời, sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; quyền ứng cử, quyền bầu cử của công dân theo quy định của Hiến pháp; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND và các nội dung cơ bản của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương; góp phần nâng cao ý thức làm chủ, tinh thần tự giác của mọi công dân, cơ quan, tổ chức trong thực hiện công tác bầu cử. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong quá trình chuẩn bị, tổ chức bầu cử, đặc biệt trước và trong ngày bầu cử.

Sở Nội vụ là cơ quan thường trực của ủy ban bầu cử thành phố, chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; biên soạn và cấp phát các tài liệu bầu cử được phân công; kiểm tra, đôn đốc UBND quận, huyện, xã, phường, thị trấn thực hiện các quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn của các cơ quan Trung ương, thành phố về công tác bầu cử; thường xuyên theo dõi tổng hợp tình hình, tiến độ chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử, giúp ủy ban bầu cử thành phố chỉ đạo tốt công tác bầu cử; thực hiện chế độ thông tin báo cáo thường xuyên, kịp thời theo quy định.

Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Thành ủy xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể công tác tuyên truyền, cổ động cho cuộc bầu cử, hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt công tác cổ động, trang trí khánh tiết ở các địa phương và tại các địa điểm bỏ phiếu.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương; hướng dẫn, theo dõi việc thi hành pháp luật về bầu cử trên địa bàn thành phố.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng phương án chủ động đối phó với những tình huống thiên tai có thể xảy ra trong thời gian chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu cử.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi tình hình, tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống đại dịch COVID-19; chủ động xây dụng các phương án nhằm kịp thời ứng phó với những tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trong thời gian chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu cử.

Sở Giao thông vận tải xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể bảo đảm giao thông thông suốt trong quá trình tổ chức bầu cử, đặc biệt trước và trong ngày bầu cử.

Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Hải Phòng xây dụng kế hoạch, phương án triển khai lực lượng bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh thông tin và là lực lượng nòng cốt trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu nạn trong suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử, đặc biệt trước, trong và sau ngày bầu cử; chú trọng đảm bảo an ninh trật tự tại những địa bàn trọng điểm, khu vực trọng yếu về quốc phòng, an ninh; chỉ đạo và hướng dẫn các lực lượng công an, quân đội tham gia cuộc bầu cử. Công an thành phố tổ chức, triển khai thực hiện tốt việc khắc dấu của các tổ chức phụ trách bầu cử đúng thời hạn theo yêu cầu của ủy ban bầu cử thành phố.

Sở Tài chính chịu trách nhiệm bố trí kinh phí phục vụ kịp thời cho cuộc bầu cử; tham mưu phân bổ kinh phí; hướng dẫn việc lập dự toán, quyết toán và kiểm tra việc sử dụng kinh phí bầu cử, bảo đảm kinh phí bầu cử được sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm và có hiệu quả.

Thanh tra thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn việc kê khai tài sản đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân trước, trong và sau bầu cử theo đúng quy định của pháp luật.

Các ngành: Bưu chính, Viễn thông, Điện lực, Cấp nước... theo chức năng nhiệm vụ được giao có kế hoạch đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, đủ nguồn điện phục vụ tốt cho quá trình chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử, đặc biệt là ngày 23 tháng 5 năm 2021.

UBND các cấp căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn do pháp luật quy định tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ; hướng dẫn của Hội đồng bầu cử Quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ngành liên quan, Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy, Kế hoạch công tác bầu cử của ủy ban bầu cử thành phố; chủ động phối hợp với Thường trực HĐND các cấp, các cơ quan liên quan trong việc giám sát, kiểm tra công tác bầu cử; chủ động triển khai kế hoạch thực hiện công tác bầu cử theo quy định của pháp luật; chuẩn bị các điều kiện vật chất, kỹ thuật phục vụ bầu cử, có biện pháp giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phòng, chống cháy nổ ở địa phương và tại các địa điểm bỏ phiếu, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng pháp luật; thường xuyên theo dõi tình hình, tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống đại dịch COVID-19; xây dựng phương án dự phòng bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành liên tục, không bị gián đoạn, thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên theo tiến độ triển khai công tác bầu cử.

Chủ tịch UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm trước UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố về công tác chỉ đạo, chuẩn bị và tổ chức thực hiện tốt cuộc bầu cử tại địa phương mình theo quy định của pháp luật, yêu cầu, chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan Trung ương, Thành ủy, UBND thành phố, ủy ban bầu cử thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã, thị trấn, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử theo quy định của pháp luật, bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thành phố Hải Phòng thành công tốt đẹp.

Lê Phương

Tài liệu đính kèm:

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn