Chỉ thị của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức, phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và giai đoạn 5 năm (2021-2025)

(Haiphong.gov.vn) - Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng vừa ký ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ngày 07/01/2021 về việc tổ chức, phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và giai đoạn 5 năm (2021-2025).

Ngã tư vòng xuyến đường Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Hồng Phong

Chỉ thị nêu rõ, năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 03/6/2020 của UBND thành phố về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 và tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, UBND các quận, huyện thuộc thành phố thực hiện tốt một số nội dung công tác thi đua, khen thưởng sau đây:

1. Tiếp tục đẩy mạnh 4 phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động: “Cả nước chung sức, xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” và các phong trào thi đua của thành phố, gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới theo Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, làm cho phong trào thi đua trở thành hành động cách mạng sâu rộng trong toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân.

2. Thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, chủ đề Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ X “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và chủ đề hành động năm 2021 của thành phố “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu”. Phấn đấu đạt một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2021: Tăng trưởng GRDP đạt 13,5% so với năm 2020; GRDP bình quân đầu người đạt 6.600 USD; Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 89.490,478 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 35.000 tỷ đồng; Kim ngạch xuất khẩu đạt 22,3 tỷ USD; Sản lượng hàng hoá thông qua cảng đạt 159 triệu tấn; Hoàn thành xây dựng mô hình thí điểm 08 xã nông thôn mới kiểu mẫu; Không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia... Góp phần đạt chỉ tiêu cụ thể giai đoạn 2020-2025: Tăng trưởng GRDP đạt bình quân tối thiểu 14,5%/năm. Đến năm 2025: Tỷ trọng GRDP chiếm 6,4% GDP cả nước, 23,7% GDP vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; GRDP bình quân đầu người đạt 11.800 USD/người; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 145.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 65.000 tỷ đồng; sản lượng hàng hoá thông qua các cảng trên địa bàn đạt 300 triệu tấn; khách du lịch đạt 20 triệu lượt; 100% số xã cơ bản đạt tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu; không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia; 100% tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn.

3. Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, với mục tiêu “Xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và của cả nước…”, các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị tập trung phát động các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề, hướng phong trào thi đua vào việc giải quyết những vấn đề cấp bách tại địa phương, đơn vị; trong tâm vào các lĩnh vực: Thu nộp ngân sách nhà nước; quản lý, chỉnh trang đô thị; giải phóng mặt bằng; kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19, tạo điều kiện phát triển kinh tế-xã hội thành phố trong tình hình mới..., phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025.

4. Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, trọng tâm, hiệu quả, hướng về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Hướng phong trào thi đua vào thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề cấp bách để phát động các phong trào thi đua phong phú, hấp dẫn, dễ thực hiện; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức và cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp…

5. Thực hiện tốt, đồng bộ cả 4 khâu trong công tác thi đua, khen thưởng: Phát hiện - Bồi dưỡng - Tổng kết - Nhân điển hình tiên tiến, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác thi đua, khen thưởng. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể trong việc phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng các mô hình mới, nhân tố mới trong từng năm và cả giai đoạn. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

6. Công tác khen thưởng phải bảo đảm chính xác, công khai, công bằng và kịp thời. Có biện pháp cụ thể để thực hiện khen thưởng thông qua việc phát hiện các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. Chú trọng khen thưởng công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp sản xuất, đối tượng nữ. Quan tâm khen thưởng cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo, các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, các trường hợp dũng cảm cứu người, cứu tài sản... Thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng.

7. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng; coi trọng nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, hoạt động của các cụm, khối thi đua đạt hiệu quả thiết thực; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; bố trí, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng có phẩm chất chính trị, có năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền trong việc tổ chức phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các chính sách pháp luật về thi đua, khen thưởng; Tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng.

8. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và của các tổ chức chính trị - xã hội, tạo phong trào hành động cách mạng tự giác của toàn dân, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia các phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng. Thông qua phong trào thi đua yêu nước để tiếp tục phát hiện các mô hình, các gương người tốt việc tốt, các nhân tố mới để xây dựng, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến tạo sự lan tỏa thành phong trào thi đua, phong trào hành động cách mạng thiết thực; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, thành tích đột xuất.

9. Hàng năm, Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) - Cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố tham mưu UBND thành phố chỉ đạo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng, kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng thành phố; triển khai thực hiện các hoạt động của Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương; Tăng cường phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hải Phòng, Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Phòng trong công tác tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh… của thành phố. Đặc biệt, trong năm 2021, tham mưu Chủ tịch Ủy ban dân thành phố khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

10. Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND thành phố và các cơ quan đơn vị liên quan kiểm tra, đôn đốc, thường xuyên báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện.

Tài liệu đính kèm:

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn