Chấn chỉnh việc thực hiện Quy chế làm việc của UBND thành phố: xem xét trách nhiệm và kỷ luật công vụ đối với tổ chức, cá nhân chậm trễ, không chủ động, tích cực trong thực hiện nhiệm vụ được giao

(Ảnh minh họa - Nguyễn Hồng Phong)

(Haiphong.gov.vn) – Vừa qua, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND về Quy chế làm việc của UBND thành phố, trong đó đã quy định về thẩm quyền, trách nhiệm trong việc tham mưu, đề xuất và giải quyết các công việc của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố.

Tuy nhiên, thời gian qua việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị vẫn chưa nghiêm, còn một số tồn tại, hạn chế, nhất là về chất lượng tham mưu văn bản còn chung chung hoặc không có đề xuất cụ thể, chưa nêu được đầy đủ căn cứ pháp lý, cơ sở thực tiễn của việc đề xuất…

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến chỉ đạo, yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục ngay những tồn tại hạn chế nêu trên.

Theo đó, việc lập Tờ trình trình UBND thành phố hoặc Chủ tịch UBND thành phố xem xét quyết định/chỉ đạo xử lý công việc phải nêu cụ thể căn cứ pháp lý quy định về thẩm quyền quyết định đối với nội dung đề xuất. Trong trường hợp việc đề xuất thực hiện theo yêu cầu tình hình thực tiễn của thành phố (chưa có quy định pháp lý cụ thể) thì phải nêu việc đề xuất trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương, học tập kinh nghiệm của các tỉnh, thành phố khác đã thực hiện (nếu có).

Sở chủ quản chuyên ngành phải thẩm định, nêu rõ quan điểm đồng ý về sự cần thiết trong việc đề xuất và cùng chịu trách nhiệm với cơ quan đơn vị trình; nêu cụ thể quá trình thực hiện, từ việc dự thảo, gửi xin ý kiến tham gia các cơ quan, đơn vị liên quan, ý kiến thẩm định của Sở chủ quản chuyên ngành. Đối với phần kiến nghị, đề xuất phải nêu cụ thể trình UBND thành phố hoặc Chủ tịch UBND thành phố xem xét quyết định/chỉ đạo những vấn đề gì…

Chủ tịch UBND thành phố cũng giao Chánh Văn phòng UBND thành phố đôn đốc, theo dõi, tổng hợp và kiểm tra, giám sát về tình hình thực hiện nhiệm vụ, công việc do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố giao các cơ quan, đơn vị và địa phương, định kỳ báo cáo UBND thành phố. Phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố xem xét, quyết định trách nhiệm kỷ luật công vụ đối với tổ chức, cá nhân chậm trễ, không chủ động, tích cực trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ hồ sơ, tài liệu trong suốt quá trình tiếp nhận, xử lý, phát hành và lưu hồ sơ công việc; các hồ sơ trình giải quyết công việc không đảm bảo theo Quy chế làm việc của UBND thành phố và yêu cầu chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố sẽ bị trả lại cho các cơ quan, đơn vị và địa phương.

Minh Hảo

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn