Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thuỷ Hải Phòng công bố thông tin bất thường

Thực hiện quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về việc công bố thông tin định kỳ của các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thuỷ Hải Phòng công bố thông tin bất thường:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng họp ngày 23/6/2023 đã nhất trí thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty giữa nhiệm kỳ, cụ thể như sau:

1. Bổ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát:

+ Ông Giang Ngọc Tân

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó phòng Kế hoạch

Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát - Phó phòng Kế hoạch

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ Ban kiểm soát 2021-2026

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/6/2023

2. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát:

+ Bà Nguyễn Thị Thùy Dương Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát

- Lý do miễn nhiệm: Có đơn từ nhiệm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/6/2023.

 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn