Quận Kiến An nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII

(Tham luận của đồng chí Phạm Văn Khanh, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Kiến An, trình bày tại Đại hội XVI Đảng bộ thành phố - ngày 15/10/2020)

Được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch Đại hội, thay mặt Đoàn đại biểu Đảng bộ quận Kiến An, tôi xin phát biểu tham luận về nội dung: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác quy hoạch; đào tạo,bồi dưỡng và bố trí cán bộ lãnh đạo quản lý gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" tại Đảng bộ quận Kiến An".

Kính thưa các đồng chí !

Đảng bộ quận Kiến An có 58 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (gồm 23 đảng bộ, 35 chi bộ cơ sở) và 284 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với 6.442 đảng viên. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của quận gồm 209 đồng chí (trong đó 13 cán bộ diện Thành ủy quản lý và 196 cán bộ diện Quận ủy quản lý). Đội ngũ cán bộ của quận trong những năm qua cơ bản đủ về số lượng; cơ cấu hợp lý; có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; trình độ chuyên môn và lý luận chính trị được nâng lên; tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ ngày càng tăng. Tuy nhiên, còn một bộ phận cán bộ trình độ, năng lực hạn chế, làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Quận ủy Kiến An đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy về công tác cán bộ. Nhận thức rõ cán bộ là nhân tố quyết định của sự nghiệp cách mạng, Quận ủy đã đề ra các giải pháp đồng bộ, đột phá, từng bước nâng cao chất lượng đồng thời bố trí, sử dụng cán bộ hiệu quả với tinh thần "dụng nhân như dụng mộc". Công tác cán bộ của quận trong nhiệm kỳ qua đã đạt được kết quả quan trọng; là nhân tố quyết định để quận hoàn thành và hoàn thành vượt mức 17 chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 5 đã đề ra, đó là:

Thứ nhất: Về công tác quy hoạch cán bộ: Quy hoạch cán bộ là nền tảng của công tác cán bộ; tạo sự chủ động, tầm nhìn chiến lược trong công tác cán bộ; khắc phục tình trạng hẫng hụt, bảo đảm tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, là sự chuẩn bị từ xa và tạo nguồn cán bộ.

Quận ủy đã công khai, dân chủ, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các bước trong quy hoạch cán bộ; chú trọng việc bảo đảm cơ cấu độ tuổi, giới tính, số lượng; nâng cao chất lượng cán bộ đưa vào quy hoạch    nhất là về phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, lý luận chính trị; đảm bảo sự liên thông giữa các ngành, giữa quận và phường trong công tác quy hoạch; thực hiện tốt phương châm "động" và "mở", không khép kín trong quy hoạch. Quy hoạch cán bộ của phòng, ban này vào các chức danh lãnh đạo của phòng ban khác hoặc các phường, kể cả quy hoạch của các đơn vị phối quản như Chi cục Thuế khu vực, Viện Kiểm sát Nhân dân quận, Tòa án nhân dân quận, Công an quận, Trường THPT, cán bộ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố vào các chức danh lãnh đạo quận.

Thứ hai: Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ: Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Quận ủy ban hành Đề án về công tác cán bộ trong đó tập trung cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Ngoài việc cử cán bộ, công chức tham gia các lớp cao cấp, trung cấp lý luận chính trị, hằng năm Quận ủy đã bố trí nguồn kinh phí để mở các lớp bồi dưỡng   lý luận và nghiệp vụ chuyên sâu cho cán bộ, công chức về các nội dung như: đạo đức công vụ; tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; cách mạng công nghiệp 4.0; cải cách hành chính; xây dựng Đảng và công tác đoàn thể do các giảng viên Trung ương và thành phố truyền đạt. Đã tổ chức 09 lớp tập huấn theo hướng cầm tay chỉ việc về kỹ năng giải quyết tình huống cụ thể như: Giải phóng mặt bằng; xử lý các vi phạm trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng; giải quyết các kiến nghị; thu ngân sách; tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; xử lý các tình huống đột xuất phát sinh tại địa phương… Sau mỗi khóa học, đánh giá khả năng vận dụng kiến thức đã được học của cán bộ trong việc xử lý các tình huống đồng thời cấp Giấy chứng nhận cho cán bộ, làm căn cứ cho việc quy hoạch, đánh giá, phân loại và bổ nhiệm cán bộ. Trong giai đoạn từ 2016 - 2020 đã bồi dưỡng kiến thức lý luận cho 1331 lượt cán bộ, công chức; bồi dưỡng kỹ năng giải quyết tình huống nghiệp vụ cho 551 lượt cán bộ.

Quận ủy đã chú trọng thực hiện việc luân chuyển cán bộ để vừa đáp ứng yêu cầu cán bộ của địa phương, vừa tạo môi trường để đào tạo, bồi dưỡng toàn diện và sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ. Căn cứ quy hoạch và tình hình thực tế, Quận ủy xây dựng kế hoạch luân chuyển 19 cán bộ từ quận về các phường; 85 cán bộ từ các phòng, ban đơn vị này sang phòng, ban, đơn vị khác, từ khối công tác đảng sang công tác chính quyền và ngược lại. Thông qua việc luân chuyển đã góp phần đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giúp cán bộ được trưởng thành toàn diện ở các lĩnh vực công tác.

Thứ ba: Về bố trí và sử dụng cán bộ gắn với đánh giá cán bộ và thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12: Đánh giá cán bộ là khâu có ý nghĩa quan trọng liên quan đến tất cả các khâu của công tác tổ chức cán bộ. Tuy nhiên, đây là khâu khó, có cấp ủy đánh giá cán bộ còn có biểu hiện nể nang, dĩ hòa vi quý. Trách nhiệm của người có thẩm quyền đánh giá có mặt còn hạn chế. Một số cán bộ được đánh giá tự nhận không đúng về mức xếp loại. Các tiêu chí về đánh giá cán bộ chưa mang tính định lượng, còn chung chung khó thực hiện và phụ thuộc nhiều vào người đánh giá.

Từ thực tiễn của quận Kiến An cho thấy, chỉ khi đánh giá đúng năng lực phẩm chất của cán bộ mới bố trí và sử dụng cán bộ có hiệu quả. Tôi đề xuất mỗi cấp ủy cần phải xây dựng bộ tiêu chí đánh giá cán bộ mang tính định lượng, chấm điểm từng tiêu chí; đánh giá cán bộ dựa vào vị trí việc làm của cán bộ, công chức; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo chính gắn với tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống để   đánh giá cán bộ. Đối với cán bộ ở một số lĩnh vực nhạy cảm, cần lấy ý kiến của đảng viên và nhân dân để tham khảo trước khi đánh giá cán bộ (lĩnh vực đất đai, đô thị, tài chính…). Không chỉ đánh giá cán bộ vào dịp cuối năm mà xem xét đánh giá chấm điểm mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng tháng để đánh giá cán bộ hằng năm được chính xác hơn.

Từ việc đánh giá cán bộ, Quận ủy chú trọng việc bố trí, sử dụng  cán bộ đã phát huy năng lực của cán bộ, là cơ sở để thực hiện nghiêm túc các chủ trương, Nghị quyết của Trung ương và Thành ủy, cụ thể: trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, quận đã thay thế, bố trí công tác khác đối với 05 cán bộ không đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12, đã bố trí Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận; hợp nhất Ban Tổ chức Quận ủy với Phòng Nội vụ quận thành Ban Tổ chức - Nội vụ; hợp nhất 05 đơn vị sự nghiệp: Đài Phát thanh, Trung tâm Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Thể dục Thể thao, Nhà Thiếu nhi và Ban Quản lý Công viên rừng Thiên Văn thành Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao; giảm được 05 cấp trưởng và 06 cấp phó; xây dựng Đề án sắp xếp 149 tổ dân phố còn 86 tổ dân phố. Năm 2020 bước đầu đã tiến hành sáp nhập 06 tổ dân phố thành 02 tổ dân phố theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố.

Kính thưa Đại hội.

Thông qua việc thực hiện công tác cán bộ, Quận ủy Kiến An rút ra một số kinh nghiệm sau:

Một là: Công tác cán bộ nói chung và từng khâu trong công tác cán bộ phải được tiến hành dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch; phát huy tối đa trí tuệ của tập thể, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân và thường xuyên phải được kiểm tra, giám sát.

Hai là: Trong công tác cán bộ cần xác định khâu đột phá, phát hiện những hạn chế, khuyết điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Ba là: Đánh giá đúng, toàn diện cán bộ về phẩm chất, năng lực căn cứ vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở đánh giá đúng để quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ hiệu quả, phù hợp với       thực tiễn của quận và phát huy tối đa năng lực sở trường của cán bộ, thúc đẩy sử phát triển của địa phương, đơn vị.

Kính thưa Đại hội.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc; muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”, vì vậy nâng cao chất lượng công tác quy hoạch; đào tạo,    bồi dưỡng và bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 có ý nghĩa to lớn, là yêu cầu cấp bách, là nhiệm vụ thường xuyên trong sự nghiệp cách mạng của Đảng ta hiện nay.

Trước khi dừng lời, thay mặt Đoàn Đại biểu quận Kiến An kính chúc các đồng chí đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn