Kế hoạch thực hiện một số chỉ đạo về công tác phòng, chống ma túy

(Haiphong.gov.vn) – Vừa qua, UBND thành phố Hải Phòng ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Theo đó, Kế hoạch triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Một là, tổ chức quán triệt nội dung của Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ đến các cấp, các ngành, đoàn thể và đơn vị liên quan nhằm tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, đảm bảo hiệu quả trong công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy.

Hai là, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật và các nội dung của Nghị định bằng các hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với nhiều đối tượng; tập trung tuyên truyền tại địa bàn dân cư, trong các trường học, cơ quan, doanh nghiệp, các khu công nghiệp, cơ sở cai nghiện ma túy...; kết hợp giữa tuyên truyền trực tiếp và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh ở địa phương, cơ sở để nâng cao nhận thức cho nhân dân, thực hiện tốt công tác phòng ngừa, cai nghiện ma túy nhằm giảm sự gia tăng người nghiện ma túy.

Ba là, tổ chức tập huấn Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn liên quan cho các đơn vị, địa phương trong việc xác định đối tượng, lập hồ sơ đề nghị và thi hành Quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Bốn là, tổ chức đánh giá nhu cầu thực tiễn của công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn để xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực, ngân sách theo quy định của pháp luật để tổ chức, triển khai công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện và thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người cai nghiện và sau cai nghiện ma túy.

Năm là, tích cực vận động người nghiện ma túy tự nguyện đăng ký hình thức cai nghiện phù hợp; đẩy mạnh công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện tập trung tại các cơ sở cai nghiện ma túy; tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bàng thuốc thay thế; tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý và giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng.

Sáu là, căn cứ điều kiện thực tế và các chính sách, chế độ theo quy định Luật Phòng, chống ma túy, Nghị định số 116/2021/NĐ-CP, xây dựng, ban hành các chính sách theo thẩm quyền khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy; chính sách, chế độ hỗ trợ đối với công chức, viên chức, người kiêm nhiệm làm công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện công lập và ở cộng đồng; chính sách, chế độ hỗ trợ người tự nguyện cai nghiện; chế độ đối với người cai nghiện bắt buộc tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập; chính sách, chế độ hỗ trợ hòa nhập cộng đồng đối với người sau cai nghiện ma túy.

Bẩy là, thường xuyên rà soát, đánh giá, thống kê số lượng người nghiện ma túy trên địa bàn, đề ra các giải pháp và xây dựng kế hoạch cai nghiện ma túy phù hợp; đẩy mạnh công tác đấu tranh triệt xóa các tụ điểm phức tạp về tệ nạn ma túy, các đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy, góp phần xây dựng môi trường xã hội lành mạnh không có tệ nạn ma túy.

Tám là, tổ chức kiểm tra, đánh giá, hướng dẫn các địa phương, đơn vị thực hiện tốt quy trình cai nghiện, không ngừng nâng cao chất lượng cai nghiện, hạn chế tình trạng tái nghiện; quản lý học viên tại cơ sở cai nghiện đảm bảo an toàn, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy, điều chỉnh nội dung, biện pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả trong công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy.

Tại Kế hoạch, UBND thành phố phân công nhiệm vụ cho các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan chủ động tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh khó khăn vướng mắc, phản ánh về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (qua Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội) để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, chỉ đạo giải quyết.

Hồng Nhung

Tài liệu đính kèm:

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn