Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố

(Haiphong.gov.vn) - UBND thành phố vừa có Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố. Ban hành kèm theo Quyết định Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng.


Người dân đến làm thủ tục tại BHXH thành phố


Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo him xã hội, bảo him y tế trên địa bàn thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thành phố Hải Phòng và quy định chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tham mưu cho UBND thành phô chỉ đạo các ngành, các cấp, UBND các quận, huyện thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về BHXH, BHYT, bảo him thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn thành phố, cụ thể: Hoàn thành các mục tiêu được giao tại Chưcmg trình hành động số 59- Ctr/TU ngày 30/7/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 28- NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Thực hiện quyết liệt các biện pháp thu hồi nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN đế đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người lao động; phấn đấu tỷ lệ nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn thành phố bằng hoặc thấp hơn tỷ lệ nợ đọng theo kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Triển khai thực hiện giao dịch dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trong các lĩnh vực: Thu BHXH, BHYT, BHTN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; thực hiện giải quyết các chế độ BHXH, BHTN; chi trả các chế độ BHXH, BHTN; thực hiện chính sách BHYT.

Tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN theo quy định tại Điều 214, Điều 215 và Điều 216 của Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP ngày 15/8/2019 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao. Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật, truyền thông về BHXH, BHYT, BHTN để chính sách pháp luật đi vào cuộc sống, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN, nhằm đảm bảo an sinh xã hội lâu dài, bền vững. Tổ chức thanh tra, kiểm tra tại các đơn vị, doanh nghiệp phát sinh nợ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN; các doanh nghiệp có biểu hiện trốn đóng BHXH, BHYT cho người lao động từ dữ liệu của cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan quản lý nhà nước về lao động để khắc phục tình trạng chậm đóng, trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN; tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố, nhằm kiểm soát chặt chẽ quỹ BHYT, đảm bảo dự toán được giao hàng năm. Triển khai các giải pháp phòng ngừa, chống lạm dụng, trục lợi Quỹ BHXH, BHYT nhằm thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đóng, hưởng BHXH, BHYT, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Trưởng ban Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của UBND thành phố; các Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của cơ quan mình khi được Trưởng ban ủy quyền chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Trưởng ban Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm trước Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao của Ban Chỉ đạo; lãnh đạo, điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo; chỉ đạo phối hợp công tác của thành viên Ban Chỉ đạo; phối hợp với các cơ quan, t chức của Trung ương thực hiện các chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn thành phố...

Các Phó Trưởng ban Ban Chí đạo giúp Trưởng ban Ban Chỉ đạo triển khai các nội dung t chức thực hiện, điều hành các hoạt động của Ban Chỉ đạo khi được Trưởng ban phân công; thay mặt Trưởng ban Ban Chỉ đạo chủ trì, điều hành hoạt động chung của Ban Chỉ đạo khi Trưởng ban đi vắng hoặc được Trưởng ban ủy quyền một số nhiệm vụ liên quan...

Lê Phương

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn