BHXH thành phố Hải Phòng: Những kết quả nổi bật năm 2023

Năm 2023, trong bối cảnh nền kinh tế tiếp tục khó khăn, thách thức, song dưới sự quan tâm, lãnh đạo của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, Thành ủyHĐND, UBND Thành phố, cùng với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội; BHXH thành phố Hải Phòng đã đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực phấn đấu đạt nhiều thành tích quan trọng, tạo dấu ấn rõ nét ở tất cả các lĩnh vực công tác. Qua đó, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, khẳng định niềm tin của Nhân dân vào chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) tính nhân văn, ưu việt của Đảng và Nhà nước.

Điểm lại những kết quả nổi bật nhất năm 2023 của BHXH thành phố Hải Phòng:

1. Sự vào cuộc mạnh mẽ của cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức, thực hiện chính sách BHXH, BHYT

Xác định sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương là yếu tố then chốt, quyết định hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách, BHXH Thành phố đã chủ động, tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu với Thành ủy, HĐND, UBND thành phố ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tạo chuyển biến tích cực trong công tác tổ chức, thực hiện chính sách an sinh xã hội (ASXH) tại địa phương.

Đến nay đã có 15/15 quận, huyện với 217 xã, phường, thị trấn kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn; đưa chỉ tiêu bao phủ BHXH, BHYT vào Nghih quyết và nhiệm vụphát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Đặc biệt, từ năm 2023 Thành phố Hải Phòng triển khai thực hiện Nghị quyết Nghị quyết số 11/2022/NQ-HNĐN quy định chính sách hỗ trợ đóng BHYT cho các nhóm đối tượng xã hội có đăng ký thường trú tại thành phố Hải Phòng, giai đoạn 2023 – 2025 và Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ thêm mức đóng BHXH cho người tham gia BHXHtự nguyện có đăng ký thường trú tại thành phố Hải Phòng, giai đoạn 2023 - 2025.

Sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương từ thành phố tới cấp xã, phường cho thấy sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị trong thực hiện mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân theo tinh thần các Nghị quyết của Đảng.

2. Diện bao phủ BHXH, BHYT, BHTN tiếp tục tăng, tỷ lệ người tham gia BHYT tiếp tục phát triển bền vững

Năm 2023, tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống Nhân dân tiếp tục gặp khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Ngành, nhất là công tác phát triển người tham gia. Song, với quyết tâm biến khó khăn, thách thức thành động lực hành động, BHXH thành phố Hải Phòng đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp và đạt được các kết quả tích cực: số người tham gia BHXH, BHYT tiếp tục tăng trưởng, hoàn thành và hoàn thành vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Năm 2023, toàn thành phố có: 522.360 người tham gia BHXH, đạt tỷ lệ 50.58% lực lượng lao động trong độ tuổi, trong đó số người tham gia BHXH bắt buộc là 487.527 người, tăng 15.848 người so với năm 2022, chiếm 47.2% lực lượng lao động trong độ tuổi; Số người tham gia BHXH tự nguyện là 34.933 người, tăng 9.595 người so với năm 2022, chiếm 3.37% lực lượng lao động trong độ tuổi.

Số người tham gia BHTN là 468.300 người, tăng 14.835 người so với năm 2022, chiếm 45.3% lực lượng lao động trong độ tuổi. Đặc biệt, diện bao phủ BHYT tiếp tục phát triển bền vững. Năm 2023 có trên 1.9triệu người tham gia đạt tỷ lệ 93,33%  dân số toàn thành phố tham gia BHYT.

Việc giữ vững tốc độ phát triển BHXH, BHYT, đặc biệt là tỷ lệ người tham gia BHYT phát triển bền vững trong khi đời sống người dân còn khó khăn một lần nữa đã khẳng định sự kiên định, quyết liệt của BHXH thành phố Hải Phòng trong việc thực hiện hiệu quả lộ trình BHXH, BHYT toàn dân.

3. Số người thụ hưởng chính sách ngày càng lớn, quyền lợi người thụ hưởng tiếp tục được đảm bảo kịp thời với chất lượng phục vụ ngày càng cao

BHXH Thành phố đã giải quyết và chi trả đúng, đủ, kịp thời, đảm bảo quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Trong năm 2023, đã giải quyết và chi trả kịp thời, chính xác với 199.257 lượt người hưởng các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, BHXH một lần; phối hợp với ngành Lao động – Thương binh và Xã hội chi trả cho 22.936 người hưởng các chế độ BHTN.

Hàng tháng BHXH Thành phố chi trả cho 149.482 người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng;đặc biệt, thực hiện Nghị định số 42/2023/NĐ-CP của Chính phủ, với tinh thần khẩn trương, toàn Ngành đã ưu tiên tập trung nguồn lực, chi trả đầy đủ, kịp thời lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng theo mức hưởng mới từ ngày 14/8/2023.

Tổng số chi từ quỹ BHXH là 10.587 tỷ đồng. 

Tổng chi từ quỹ BHYT là 2.143,6 tỷ đồng vớihơn 2.2 triệu lượt người KCB BHYT.

4. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT)

BHXH thành phố Hải Phòng đã tích cực ứng dụng CNTT, chuyển đổi số. Song song với việc sử dụng gần 30 phần mềm để thực hiện nghiệp vụ chuyên môn và phục vụ công tác điều hành, BHXH thành phố Hải Phòng còn xây dựng thêm các tools công cụ phục vụ công tác tổng hợp, báo cáo, theo dõi đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ. Hiện nay 100% việc giải quyết hồ sơ, công việc được thực hiện trên môi trường mạng, đảm bảo khách quan, công khai và minh bạch.

Xác định công tác phục vụ người hưởng luôn là nhiệm vụ trọng tâm, ngành BHXH không ngừng cải cách hành chính mạnh mẽ: cắt giảm, đơn giản hóa TTHC từ 114 thủ tục (năm 2015) xuống chỉ còn 25 thủ tục, trong đó 100% thủ tục được cung cấp trực tuyến ở mức độ 4; thực hiện giao dịch điện tử với các tổ chức, cá nhân ở tất cả các lĩnh vực nghiệp vụ…

Toàn thành phố đã có 14.622/14.831 đơn vị, doanh nghiệp kê khai thu nộp BHXH, BHYT, BHTN qua giao dịch điện tử, đạt tỷ lệ 98,59%. Trong năm, có 15.015 cá nhân sử dụng dịch vụ trên Cổng dịch vụ công trực tuyến, tăng 37% so với cùng kỳ.

BHXH thành phố Hải Phòng đã thực hiện việc số hóa toàn bộ hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng (trừ sổ BHXH) để cập nhật lên Hệ thống Lưu trữ tập trung, giúp cho việc khai thác, cung cấp thông tin cho cơ quan, tổ chức, cá nhân được nhanh chóng, hiệu quả, đồng thời rút ngắn thời gian giải quyết các chế độ, chính sách BHXH cho người thụ hưởng. Tính đến thời điểm hiện tại, BHXH thành phố Hải Phòng đã thực hiện số hóa và giải quyết 27.113 hồ sơ hưởng các chế độ BHXH.

5. Công tác chi trả qua tài khoản ngân hàng

Nhằm tăng cường các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, BHXH thành phố Hải Phòng tích cực triển khai các biện pháp phát triển người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp...qua tài khoản ngân hàng. Năm 2023, số người hưởng chế độ BHXH hàng tháng qua ATM: 49.533 người, chiếm 33,1% so với tổng số người hưởng; Riêng số người hưởng chế độ BHXH hàng tháng qua ATM khu vực đô thị quận đạt tỷ lệ 42% trên tổng số người hưởng khu vực đô thị quận, hoàn thành và vượt chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao năm 2023 là 4%.

Có 128.853 lượt người hưởng trợ cấp thất nghiệp qua ATM (tỷ lệ 100%). 173.755 lượt người hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khoẻ qua ATM (tỷ lệ 98,06%). 26.565 người hưởng trợ cấp BHXH một lần qua ATM (tỷ lệ 89,67%).

6. Công tác truyền thông, tư vấn, giải đáp chính sách tiếp tục đổi mới linh hoạt, sáng tạo

Công tác truyền thông được triển khai đồng bộ với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, bắt kịp xu hướng hiện đại; kết hợp linh hoạt giữa truyền thông trực tiếp và truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua mạng xã hội;… tạo sự lan tỏa sâu rộng để người dân biết đến chính sách, hiểu sâu lợi ích của chính sách, từ đó tin tưởng, tham gia. Việc triển khai hiệu quả công tác truyền thông đã góp phần tăng cường sự vào cuộc chủ động, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tổ chức, thực hiện chính sách BHXH, BHYT theo đúng tinh thần các Nghị quyết của Đảng.

Năm 2023, BHXH thành phố Hải Phòng đã chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông báo chí Trung ương và địa phương đăng tải 451 bài viết, 19 phóng sự; Thực hiện viết, sưu tầm, biên tập, đăng tải 818 tin, bài tuyên truyền về chính sách BHXH trên Trang Thông tin điện tử và trang mạng xã hội Zalo, Facebook của BHXH Thành phố. Bên cạnh đó, BHXH thành phố Hải Phòng tiếp tục phối hợp kịp thời với các Sở, ban, ngành trong công tác tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức: hội nghị đối thoại, tư vấn trực tiếp... nhằm nâng cao nhận thức của NLĐ và người SDLĐ về chính sách BHXH, BHYT.

Việc truyền thông, vận động phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHXH hộ gia đình được BHXH thành phố Hải Phòng triển khai dưới nhiều hình thức. Trong năm 2023, đã phối hợp các tổ chức dịch vụ thu tổ chức được 187 hội nghị khách hàng, qua đó phát triển được 628 người tham gia BHXH tự nguyện, 1.485 người tham gia BHYT hộ gia đình. Triển khai truyền thông theo nhóm nhỏ, trong năm đã tổ chức được 2.864 cuộc, phát triển được 1.602 người tham gia BHXH tự nguyện, 5.088 người tham gia BHYT hộ gia đình. Bên cạnh đó, thực hiện tiếp cận 1:1 với những người thuộc đối tượng tiềm năng, qua đó đã tiếp cận được 28.499 lượt người, vận động và phát triển được 1.192 người tham gia BHXH tự nguyện, 6.131 người tham gia BHYT hộ gia đình.

Đặc biệt, trong năm 2023, BHXH Thành phố đãphối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố triển khai cuộc thi: “Tìm hiểu về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình” thu hút 11.639 cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ tham gia. Trong và sau cuộc thi, đã có 541 hội viên hội phụ nữ đăng ký tham gia BHXH tự nguyện, 3.906 hội viên hội phụ nữ  đăng ký tham gia BHYT hộ gia đình.

Công tác tư vấn, giải đáp, hỗ trợ, chăm sóc khách hàng được BHXH thành phố đặc biệt quan tâm đẩy mạnh. Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh ngành BHXH Việt Nam phục vụ người dân tận tâm, chuyên nghiệp và hiệu quả.

Nhận thấy lợi ích của BHXH, BHYT rất thiết thực đặc biệt đối với người có hoàn cảnh khó khăn, năm 2023 đã có 461 sổ BHXH và 6.408 thẻ BHYT (tổng số tiền 1,8 tỷ đồng) được BHXH thành phố trao tặng cho người có hoàn cảnh khó khăn.

7. Triển khai hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ, đem tới nhiều tiện ích cho người dân, doanh nghiệp

BHXH Thành phố đã ưu tiên tập trung nguồn lực, chủ động thực hiện các giải pháp hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo Đề án 06.

BHXH thành phố Hải Phòng đã tích cực phối hợp với Công an thành phố xác thực thông tin giữa dữ liệu quốc gia về bảo hiểm và dữ liệu quốc gia về dân cư. Toàn thành phố đã có 1.891.035/1.866.723 người tham gia BHXH, BHYT được xác thực với CSDL quốc gia về dân cư (đạt tỷ lệ 98,71%). Đây là cơ sở, tiền đề quan trọng để cải cách TTHC, bảo đảm quyền lợi người tham gia, thụ hưởng chính sách, đồng thời phòng chống trục lợi chính sách hiệu quả.

BHXH thành phố đã phối hợp với ngành Công an, ngành Y tế và các Sở, ngành liên quan triển khai: sử dụng thẻ Căn cước công dân gắn chíp phục vụ người dân đi KCB BHYT; triển khai 02 nhóm TTHC liên thông “Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi và Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Hỗ trợ chi phí mai táng, Trợ cấp mai táng”… giúp người dân chỉ cần đến bộ phận Một cửa của UBND cấp xã nộp hồ sơ và nhận 3 kết quả cùng lúc.

Trong năm 2023, đã tiếp nhận và giải quyết: 7.012hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi; 206 hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng mai táng phí . Đặc biệt, đến nay, 185/185 cơ sở KCB BHYT đã triển khai KCB BHYT bằng CCCD gắn chíp, với hơn 1.522.825 lượt  người sử dụng, rút ngắn thời gian, thủ tục KCB, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ BHYT.

8. Triển khai đồng loạt các giải pháp quyết liệt thu hồi số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN

Với sự chỉ đạo quyết liệt của BHXH Việt Nam, BHXH thành phố đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đa dạng, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành để thu hồi, giảm số tiền chậm đóng xuống mức thấp nhất. Đặc biệt, BHXH Thành phố đã tăng cường tập trung thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm vào các đơn vị chậm đóng lớn, kéo dài; đẩy mạnh thanh tra chuyên ngành đóng đột xuất các đơn vị SDLĐ; phối hợp với các đơn vị liên quan ngăn chặn và kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về BHXH, BHYT.

BHXH Thành phố thường xuyên báo cáo Thành uỷ, UBND thành phố về tình trạng chậm đóng của các DN trên địa bàn để lãnh đạo, chỉ đạo, yêu cầu các DN chấp hành nghiêm việc đóng BHXH, BHYT, BHTN cho NLĐ đầy đủ, kịp thời; Tích cực phối hợp với ngành Công an, Thuế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động, Kế hoạch và Đầu tư,… triển khai nhiều giải pháp đôn đốc, thu hồi số tiền chậm đóng hiệu quả.

Năm 2023, BHXH thành phố Hải Phòng thực hiện thanh tra chuyên ngành tại 227 đơn vị SDLĐ; kiểm tra tại 162 đơn vị chậm đóng BHXH, BHTN, BHYT với số tiền là 17,98 tỷ đồng. Trước và sau thanh tra, kiểm tra các đơn vị đã nộp hết số tiền chậm đóng nêu trên.Nhờ các giải pháp quyết liệt, linh hoạt, đồng bộ của Ngành, năm 2023, số tiền chậm đóng chiếm 3.97% số phải thu, giảm 0.51% so với kế hoạch năm 2023 .

Việc duy trì tỷ lệ chậm đóng ở mức thấp là một nỗ lực rất đáng ghi nhận, góp phần đảm bảo quyền lợi cho NLĐ, nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật của người sử dụng lao động trong thực hiện chính sách.

9. Toàn thành phố đã có hơn 1 triệu người cài đặt và sử dụng ứng dụng “VssID - BHXH số”

Ứng dụng VssID là bước đột phá trong công tác chuyển đổi số của Ngành BHXH Việt Nam. Sau hơn 3 năm triển khai, người dùng ngày càng hiểu được lợi ích, ý nghĩa, vai trò của ứng dụng không chỉ trong việc cung cấp thông tin, tra cứu, thực hiện các DVC trực tuyến mà còn là công cụ để giám sát nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT của chủ SDLĐ, cảnh báo, ngăn chặn trục lợi quỹ BHXH, BHYT. Với các tính năng thiết thực, Tại thành phố Hải Phòng, đã có hơn 1 triệu ngườicài đặt và sử dụng ứng dụng “VssID - BHXH số”.

Theo bảng xếp hạng hiện nay về "Ứng dụng được tải nhiều nhất tại Việt Nam" trên App Store, ứng dụng VssID đứng thứ 25 trong nhóm các ứng dụng cung cấp miễn phí. Đây cũng là một trong 3 ứng dụng của cơ quan nhà nước được Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá là có lượng người dùng lớn tại Việt Nam.

10. Quỹ BHXH, BHYT tiếp tục được quản lý chặt chẽ, an toàn, hiệu quả

Quy mô các quỹ tăng qua từng năm, được thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời tới từng người tham gia, thụ hưởng, nhờ đó Nhân dân, người lao động ngày càng yên tâm, tin tưởng chính sách. Năm 2023, BHXH Thành phố cùng với các cơ sở KCB BHYT đã thực hiện tốt công tác KCB BHYT, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT theo quy định và trong dự toán chi KCB BHYT được Chính phủ giao; quản lý và sử dụng các quỹ BHXH, BHYT, BHTN chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định.

Có thể nói, những kết quả tích cực, toàn diện đạt được trên tất cả các lĩnh vực công tác đã cho thấy quyết tâm chính trị của BHXH Thành phố trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đươc giao, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người tham gia, thụ hưởng chính sách, góp phần củng cố, tạo thêm niềm tin vững chắc của người dân, người lao động, đơn vị, doanh nghiệp với các chính sách ASXH của Đảng và Nhà nước./.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn