Thông báo đấu giá đấu giá quyền sử dụng 73 lô đất vào mục đích làm nhà ở tại khu Cửa Trại - xã Thủy Đường và khu Đầm Huyện - xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên

 Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên tổ chức đấu giá quyền sử dụng 73 lô đất vào mục đích làm nhà ở tại khu Cửa Trại - xã Thủy Đường và khu Đầm Huyện - xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Cụ thể như sau:

1. Diện tích, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ, tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa:

 

STT

Ký hiệu lô đất

 Diện tích (m2)

Giá khởi điểm

Bước giá (đồng/m2)

Tiền đặt trước             (đồng/lô)

Tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa (đồng/lô)

 

Đơn giá (đồng/m2)

 Thành tiền (đồng/lô)

 
 

KHU LK14

1.884,1

 

37.271.420.000

 

3.600.000.000

300.428.657

 

1

lô 01

144,4

22.620.000

3.266.328.000

100.000

200.000.000

23.025.263

 

2

lô 02

92,0

22.830.000

2.100.360.000

100.000

200.000.000

14.669.835

 

3

lô 03

100,0

20.750.000

2.075.000.000

100.000

200.000.000

15.945.473

 

4

lô 04

100,0

20.750.000

2.075.000.000

100.000

200.000.000

15.945.473

 

5

lô 05

100,0

20.750.000

2.075.000.000

100.000

200.000.000

15.945.473

 

6

lô 06

100,0

20.750.000

2.075.000.000

100.000

200.000.000

15.945.473

 

7

lô 07

100,0

20.750.000

2.075.000.000

100.000

200.000.000

15.945.473

 

8

lô 08

100,0

20.750.000

2.075.000.000

100.000

200.000.000

15.945.473

 

9

lô 09

100,0

18.220.000

1.822.000.000

100.000

200.000.000

15.945.473

 

10

lô 10

100,0

18.220.000

1.822.000.000

100.000

200.000.000

15.945.473

 

11

lô 11

100,0

18.220.000

1.822.000.000

100.000

200.000.000

15.945.473

 

12

lô 12

100,0

18.220.000

1.822.000.000

100.000

200.000.000

15.945.473

 

13

lô 13

99,5

20.040.000

1.993.980.000

100.000

200.000.000

15.865.746

 

14

lô 14

113,1

18.220.000

2.060.682.000

100.000

200.000.000

18.034.330

 

15

lô 15

113,1

18.220.000

2.060.682.000

100.000

200.000.000

18.034.330

 

16

lô 16

112,1

18.220.000

2.042.462.000

100.000

200.000.000

17.874.875

 

17

lô 17

108,5

18.220.000

1.976.870.000

100.000

200.000.000

17.300.838

 

18

lô 18

101,4

20.040.000

2.032.056.000

100.000

200.000.000

16.168.710

 

KHU LK 16

1.783,0

 

35.214.680.000

 

3.600.000.000

284.307.784

 

19

lô 01

92,0

22.830.000

2.100.360.000

100.000

200.000.000

14.669.835

 

20

lô 02

92,0

22.830.000

2.100.360.000

100.000

200.000.000

14.669.835

 

21

lô 03

100,0

20.750.000

2.075.000.000

100.000

200.000.000

15.945.473

 

22

lô 04

100,0

20.750.000

2.075.000.000

100.000

200.000.000

15.945.473

 

23

lô 05

100,0

20.750.000

2.075.000.000

100.000

200.000.000

15.945.473

 

24

lô 06

100,0

20.750.000

2.075.000.000

100.000

200.000.000

15.945.473

 

25

lô 07

100,0

20.750.000

2.075.000.000

100.000

200.000.000

15.945.473

 

26

lô 08

100,0

20.750.000

2.075.000.000

100.000

200.000.000

15.945.473

 

27

lô 09

100,0

18.220.000

1.822.000.000

100.000

200.000.000

15.945.473

 

28

lô 10

100,0

18.220.000

1.822.000.000

100.000

200.000.000

15.945.473

 

29

lô 11

100,0

18.220.000

1.822.000.000

100.000

200.000.000

15.945.473

 

30

lô 12

100,0

18.220.000

1.822.000.000

100.000

200.000.000

15.945.473

 

31

lô 13

100,0

18.220.000

1.822.000.000

100.000

200.000.000

15.945.473

 

32

lô 14

100,0

18.220.000

1.822.000.000

100.000

200.000.000

15.945.473

 

33

lô 15

100,0

18.220.000

1.822.000.000

100.000

200.000.000

15.945.473

 

34

lô 16

100,0

18.220.000

1.822.000.000

100.000

200.000.000

15.945.473

 

35

lô 17

99,5

20.040.000

1.993.980.000

100.000

200.000.000

15.865.746

 

36

lô 18

99,5

20.040.000

1.993.980.000

100.000

200.000.000

15.865.746

 

KHU LK 18

1.529,2

 

30.227.112.000

 

3.400.000.000

243.838.173

 

37

lô 01

85,6

22.830.000

1.954.248.000

100.000

200.000.000

13.649.325

 

38

lô 02

100,0

20.750.000

2.075.000.000

100.000

200.000.000

15.945.473

 

39

lô 03

100,0

20.750.000

2.075.000.000

100.000

200.000.000

15.945.473

 

40

lô 04

100,0

20.750.000

2.075.000.000

100.000

200.000.000

15.945.473

 

41

lô 05

100,0

20.750.000

2.075.000.000

100.000

200.000.000

15.945.473

 

42

lô 06

100,0

20.750.000

2.075.000.000

100.000

200.000.000

15.945.473

 

43

lô 07

85,6

22.830.000

1.954.248.000

100.000

200.000.000

13.649.325

 

44

lô 08

85,9

18.220.000

1.565.098.000

100.000

200.000.000

13.697.161

 

45

lô 09

85,9

18.220.000

1.565.098.000

100.000

200.000.000

13.697.161

 

46

lô 10

85,9

18.220.000

1.565.098.000

100.000

200.000.000

13.697.161

 

47

lô 11

85,9

18.220.000

1.565.098.000

100.000

200.000.000

13.697.161

 

48

lô 12

85,9

18.220.000

1.565.098.000

100.000

200.000.000

13.697.161

 

49

lô 13

85,9

18.220.000

1.565.098.000

100.000

200.000.000

13.697.161

 

50

lô 14

85,9

18.220.000

1.565.098.000

100.000

200.000.000

13.697.161

 

51

lô 15

85,9

18.220.000

1.565.098.000

100.000

200.000.000

13.697.161

 

52

lô 16

85,4

20.040.000

1.711.416.000

100.000

200.000.000

13.617.434

 

53

lô 17

85,4

20.040.000

1.711.416.000

100.000

200.000.000

13.617.434

 

KHU LK 20

1.783,0

 

35.214.680.000

 

3.600.000.000

284.307.784

 

54

lô 01

92,0

22.830.000

2.100.360.000

100.000

200.000.000

14.669.835

 

55

lô 02

92,0

22.830.000

2.100.360.000

100.000

200.000.000

14.669.835

 

56

lô 03

100,0

20.750.000

2.075.000.000

100.000

200.000.000

15.945.473

 

57

lô 04

100,0

20.750.000

2.075.000.000

100.000

200.000.000

15.945.473

 

58

lô 05

100,0

20.750.000

2.075.000.000

100.000

200.000.000

15.945.473

 

59

lô 06

100,0

20.750.000

2.075.000.000

100.000

200.000.000

15.945.473

 

60

lô 07

100,0

20.750.000

2.075.000.000

100.000

200.000.000

15.945.473

 

61

lô 08

100,0

20.750.000

2.075.000.000

100.000

200.000.000

15.945.473

 

62

lô 09

100,0

18.220.000

1.822.000.000

100.000

200.000.000

15.945.473

 

63

lô 10

100,0

18.220.000

1.822.000.000

100.000

200.000.000

15.945.473

 

64

lô 11

100,0

18.220.000

1.822.000.000

100.000

200.000.000

15.945.473

 

65

lô 12

100,0

18.220.000

1.822.000.000

100.000

200.000.000

15.945.473

 

66

lô 13

100,0

18.220.000

1.822.000.000

100.000

200.000.000

15.945.473

 

67

lô 14

100,0

18.220.000

1.822.000.000

100.000

200.000.000

15.945.473

 

68

lô 15

100,0

18.220.000

1.822.000.000

100.000

200.000.000

15.945.473

 

69

lô 16

100,0

18.220.000

1.822.000.000

100.000

200.000.000

15.945.473

 

70

lô 17

99,5

20.040.000

1.993.980.000

100.000

200.000.000

15.865.746

 

71

lô 18

99,5

20.040.000

1.993.980.000

100.000

200.000.000

15.865.746

 

KHU LK 27

199,5

 

3.815.980.000

 

400.000.000

31.811.219

 

72

lô 21

100,0

18.220.000

1.822.000.000

100.000

200.000.000

15.945.473

 

73

lô 23

99,5

20.040.000

1.993.980.000

100.000

200.000.000

15.865.746

 

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000đ/1 bộ hồ sơ.

2. Đối tượng tham gia đấu giá:

- Hộ gia đình, cá nhân được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất để làm nhà ở.

- Mỗi hộ gia đình chỉ được 01 cá nhân tham gia đấu giá cùng 01 lô đất. Mỗi hộ gia đình hoặc cá nhân được đăng ký tham gia đấu giá nhiều lô đất.

3. Hồ sơ đấu giá:

Người tham gia đấu giá phải mua hồ sơ tham gia đấu giá. Hồ sơ gồm có:

- Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất;

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá;

- Phiếu trả giá;

- Giấy ủy quyền tham gia đấu giá;

- Quy chế đấu giá;

- Quyết định số 7202/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 của UBND huyện Thủy Nguyên về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở tại khu đấu giá Cửa Trại – xã Thủy Đường và Đầm Huyện - xã Thủy Sơn (đợt 3);

- Quyết định số 7203/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 của UBND huyện Thủy Nguyên về việc phê duyệt giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở tại khu đấu giá có đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại khu Cửa Trại – xã Thủy Đường và khu Đầm Huyện - xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên (đợt 3);

- Bản đồ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1:500.

4. Hồ sơ tham gia đấu giá:

Người tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá trong thời hạn quy định tại điểm 6 Thông báo này. Hồ sơ gồm có:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu trong hồ sơ).

- Phiếu trả giá đựng trong phong bì đã niêm phong (theo mẫu trong hồ sơ).

- Giấy chứng minh nhân dân (hoặc căn cước công dân, hộ chiếu); Sổ hộ khẩu. Người tham gia đấu giá nhiều lô đất chỉ cần nộp 1 bộ chứng minh nhân dân (hoặc căn cước công dân, hộ chiếu), sổ hộ khẩu (bản sao có chứng thực).

- Giấy ủy quyền (nếu có); Giấy chứng minh nhân dân (hoặc Căn cước công dân, Hộ chiếu) của người được ủy quyền (bản sao có chứng thực);

5. Phương thức đấu giá, hình thức đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp.

6. Thời gian tham khảo, mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Từ ngày 09/10/2020 đến 16 giờ 00 ngày 26/10/2020 (trong giờ hành chính).

7. Thời gian khảo sát khu đất: Từ ngày 15/10/2020 đến hết ngày 21/10/2020  (trong giờ hành chính).

8. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 26/10/2020 đến 11 giờ 00 ngày 28/10/2020.

9. Địa điểm mua hồ sơ:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên; địa chỉ: Số 5A, đường Đà Nẵng, thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng; ĐT: (0225) 3916589.

- Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco; địa chỉ: Số 152 Văn Cao, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng; ĐT: (0225) 3822476.

10. Địa điểm nộp hồ sơ và phiếu trả giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên.

11. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Từ 08 giờ 30 ngày 29/10/2020 tại UBND xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng. 

Tài liệu đính kèm:

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn