Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 17/03/2021 09:00

Tổ chức xét tặng Giải thưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm và Giải thưởng Thành phố về khoa học và công nghệ năm 2021

Ảnh minh họa: Nguyễn Tuấn Anh

(Haiphong.gov.vn) - Nhằm tôn vinh những cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ có nhiều cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, khoa học và công nghệ thành phố, UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 16/3/2021 tổ chức xét tặng Giải thưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm và Giải thưởng Thành phố về khoa học và công nghệ năm 2021.

UBND thành phố yêu cầu việc tổ chức xét tặng phải đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai, công bằng và chính xác; tuân thủ Quy định về giải thưởng khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 351/2016/QĐ-UBND ngày 7/3/2016 của UBND thành phố.

Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các cơ quan truyền thông báo chí thông báo việc xét tặng Giải thưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm và Giải thưởng Thành phố về khoa học và công nghệ năm 2021 trên các phương tiện thông tin đại chúng (Báo Hải Phòng, Cổng thông tin điện tử thành phố…). Thông báo đến các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, trường Đại học, Cao đẳng, tổ chức khoa học và công nghệ, một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Thời gian thực hiện từ ngày 12/4 - 15/4/2021.

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị phổ biến, triển khai Kế hoạch. Thời gian thực hiện từ 18/4 - 10/6/2021. Các cơ quan, tổ chức cơ sở phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức xét tặng giải thưởng tại Hội đồng cấp cơ sở.

Thời gian dự kiến tổ chức xét Giải thưởng tại Hội đồng cấp chuyên ngành từ ngày 11/6 - 11/7/2021. Thời gian dự kiến tổ chức xét Giải thưởng tại Hội đồng cấp thành phố từ ngày 12/7 - 12/8/2021.

Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố - Sở Nội vụ tổng hợp, trình UBND thành phố và tổ chức trao thưởng. Thời gian từ 13/8 - 2/9/2021.

Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan thường trực triển khai Kế hoạch, có trách nhiệm giúp UBND thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch. Sở Tài chính hướng dẫn, theo dõi, giám sát Sở Khoa học và Công nghệ lập dự toán kinh phí, thanh quyết toán và quản lý tài chính theo quy định. Các sở, ngành, UBND các quận, huyện, các tổ chức khoa học và công nghệ, các trường Đại học trên địa bàn thành phố, các tổ chức, đơn vị có liên quan tổ chức xét tặng Giải thưởng ở cấp cơ sở đảm bảo đúng quy trình, tiến độ, thời gian theo quy định.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn