Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 22/12/2021 11:46

Đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính bằng những việc làm cụ thể, có tính đột phá

UBND thành phố yêu cầu thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo hướng tăng cường ứng dụng CNTT, giảm thời gian đi lại.

(Haiphong.gov.vn) – Tiếp tục xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành; gắn kết công tác CCHC giữa các Sở, ngành, địa phương và đơn vị; tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và người đứng đầu trong triển khai nhiệm vụ CCHC, đó là yêu cầu của Kế hoạch Cải cách hành chính thành phố Hải Phòng năm 2022 vừa ban hành.

Theo Kế hoạch này, nhiệm vụ trọng tâm công tác CCHC năm 2022 là thực hiện xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số gắn với việc xây dựng thành phố thông minh, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Nâng cao chất lượng, hiệu quả CCHC phục vụ mục tiêu phát triển KTXH, thực hiện tốt Chủ đề năm 2022 của thành phố.

Phát huy vai trò giám sát và tham gia của các cơ quan báo chí truyền thông trong thực hiện Cải cách hành chính

UBND thành phố đề ra các nhóm nhiệm vụ trọng tâm để triển khai, gồm: Tổ chức chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác CCHC, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức; phát huy vai trò giám sát và tham gia của các cơ quan báo chí truyền thông. Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện có hiệu quả, thực chất việc đánh giá tác động của văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó, công bố xử lý kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, văn bản không còn phù hợp với tình hình thực tế của thành phố hoặc có nội dung trái pháp luật…

Thực hiện cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, rà soát thống kê và đơn giản hóa các TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước. Tiếp tục thực hiện sắp xếp, kiện toàn các cơ quan chuyên môn, đẩy mạnh việc phân cấp gắn với kiểm tra việc thực hiện phân cấp hoạt động quản lý nhà nước.

Đề cao trách nhiệm và đạo đức công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành và thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi, cán bộ khoa học. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách và đầu tư công, kiểm soát các nguồn thu, áp dụng triệt để, nghiêm minh các giải pháp chống thất thu, gian lận thuế, nợ đọng thuế.

Cùng với đó, tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số hướng tới xây dựng thành phố thông minh, phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số các cấp. Triển khai hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; xây dựng các hệ thống thông tin phục vụ khai thác cơ sở dữ liệu dùng chung, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, kết nối với hệ thống phần mềm, cơ sở dữ liệu củ các Bộ chuyên ngành…

Nhiệm vụ trọng tâm trong công tác CCHC năm 2022 của thành phố là thực hiện xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số gắn với xây dựng thành phố thông minh.

Kế hoạch Cải cách hành chính thành phố năm 2022 đề ra mục tiêu, phấn đấu tiếp tục duy trì xếp hạng Chỉ số CCHC (Par Index), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) trong nhóm các địa phương dẫn đầu; cải thiện Chỉ số hiệu quả hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số Chuyển đổi số…; hoàn thành 100% nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao đảm bảo tiến độ, chất lượng; 100% văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND thành phố ban hành trong năm 2022 đúng tiến độ, trình tự, thủ tục theo quy định, sau khi ban hành được cập nhật công khai trong Cơ sơ Dữ liệu quốc gia về pháp luật, trên Cổng Thông tin điện tử thành phố; 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền được công bố, công khai đầy đủ, kịp thời, đúng quy định; xây dựng, triển khai hệ thống họp không giấy tờ trên toàn thành phố; 100% TTHC đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bảo gồm cả thiết bị di động…

Minh Hảo

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS