Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 27/11/2020 07:27

Ban hành bộ chỉ số cải cách hành chính của UBND các xã, phường, thị trấn

(Haiphong.gov.vn) - UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 3552/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 về việc ban hành Bộ Chỉ số cải cách hành chính của UBND các xã, phường, thị trấn; công thức tính điểm đặc thù để thực hiện việc đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính của UBND các xã, phường, thị trấn.

Người dân đến làm thủ tục tại bộ phận "Một cửa" UBND phường Hàng Kênh

UBND thành phố yêu cầu, UBND các quận, huyện đã ban hành Bộ Chỉ số chấm điểm cải cách hành chính năm 2020 để áp dụng, thực hiện đối với UBND xã, phường, thị trấn thuộc quyền quản lý thì tiếp tục thực hiện đánh giá theo Bộ Chỉ số đã ban hành.

Từ năm 2021, UBND các quận, huyện thống nhất thực hiện đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính của UBND các xã, phường, thị trấn theo Bộ Chỉ số cải cách hành chính ban hành kèm theo Quyết định này.

UBND thành phố giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện của UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn theo quy định.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn