Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 16/06/2021 14:33

Ban hành Quy chế phối hợp công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Haiphong.gov.vn) - UBND thành phố Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND ngày 14/6/2021, ban hành Quy chế phối hợp công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2021.

Quy chế phối hợp công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thành phố Hải Phòng gồm 3 Chương, 18 Điều.

Quy chế này quy định các nguyên tắc, hình thức, nội dung, thời gian, trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội; UBND các quận, huyện; UBND các xã, phường, thị trấn; các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao trong quá trình phối hợp giúp UBND thành phố thực hiện quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật.

Việc giải quyết các thủ tục hành chính có nội dung liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo thực hiện theo quy định của pháp luật; việc quản lý đối với các cơ sở tín ngưỡng là di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng thực hiện theo Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 27/8/2020 của UBND thành phố.

Những nội dung phối hợp giúp UBND thành phố thực hiện quản lý nhà nước về các lĩnh vực có liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thành phố chưa quy định trong Quy chế này, thì thực hiện theo các quy định khác của pháp luật.

Đối tượng áp dụng là các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội; UBND cấp huyện; UBND cấp xã; các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn thành phố.

Sở Nội vụ có trách nhiệm: Phổ biến, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế này; định kỳ 3 năm sơ kết, báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện. Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện chế độ báo cáo, thông tin thường xuyên, kịp thời với cơ quan quản lý nhà nước cấp trên về kết quả thực hiện Quy chế này theo quy định; trong quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc, phản ánh về Sở Nội vụ (qua Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ) để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.

LHT

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS