Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 07/09/2021 10:30

Cục Thuế thành phố Hải Phòng: Thông báo chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa

(Haiphong.gov.vn) - Ngày 17/8/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 71/2021/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường chưa truy thu theo Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ, Cục Thuế thành phố Hải Phòng đề nghị các cơ sở thực hiện xã hội hóa được thành lập trước ngày 22/7/2016 trên địa bàn thành phố lưu ý một số nội dung sau:

1. Các cơ sở thực hiện xã hội hóa được thành lập trước ngày Quyết định số 1470/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành (trước ngày 22/7/2016), có thu nhập từ hoạt động xã hội hóa sẽ được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo từng thời kỳ, cụ thể:

- Trường hợp cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường đáp ứng được các điều kiện tại Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn ban hành kèm theo một trong các Quyết định 1466/QĐ-TTg hoặc Quyết định 693/QĐ-TTg hoặc Quyết định 1470/QĐ-TTg thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN cho thời gian còn lại kể từ thời điểm đáp ứng được các điều kiện theo từng Quyết định có hiệu lực.

- Trường hợp các cơ sở thực hiện xã hội hóa đáp ứng được các điều kiện theo Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn trước thời điểm mà 03 Quyết định trên có hiệu lực thi hành thì được hưởng ưu đãi về thuế TNDN cho thời gian còn lại kể từ thời điểm các Quyết định có hiệu lực thi hành.

- Trường hợp các cơ sở thực hiện xã hội hóa không đáp ứng được các điều kiện nêu trên thì phải kê khai bổ sung số thuế TNDN còn thiếu (nếu có), tự tính số thuế TNDN phải nộp hoặc Cơ quan Thuế thực hiện truy thu số thuế TNDN đến thời điểm đáp ứng các điều kiện theo quy định tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

2. Thông tư số 71/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/11/2021 và bãi bỏ Điều 24 Thông tư số 151/2014/TT-BTC, theo đó:

Tại Điều 24 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 24. Tạm thời chưa thực hiện truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp (bao gồm cả trường hợp đã ban hành Quyết định xử lý truy thu thuế hoặc doanh nghiệp đang trong thời gian xử lý khiếu nại) đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, dạy nghề,y tế, văn hóa, thể thao, môi trường nhưng chưa đáp ứng theo Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường do Thủ tướng Chính phủ quy định cho đến khi có hướng dẫn mới của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.”

Tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 71/2021/TT-BTC đã bãi bỏ quy định trên.

3. Về xử lý vi phạm

- Cơ sở thực hiện xã hội hóa có số thuế TNDN phát sinh quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư 71/2021/TT-BTC không bị phạt vi phạm pháp luật về thuế và không tính tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế TNDN tạm thời chưa truy thu theo quy định tại Điều 24 Thông tư số 151/2014/TT-BTC đến ngày 01/11/2021.

- Kể từ ngày 02/11/2021 (ngày tiếp theo ngày Thông tư 71/2021/TT-BTC có hiệu lực thi hành), cơ sở thực hiện xã hội hóa chưa nộp số thuế TNDN tạm thời chưa thu nêu trên thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế chưa nộp và xử phạt vi phạm pháp luật về thuế (nếu có).

Cục Thuế TP Hải Phòng thông báo để các cơ sở thực hiện xã hội hóa biết, rà soát và thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc về chính sách thuế đề nghị các cơ sở thực hiện xã hội hóa liên hệ với Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế (Số điện thoại 0225.3827472/3552286), các vướng mắc khác liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (Phòng/ Chi cục Thuế).

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn