Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 12/01/2021 07:36

Kiện toàn Tổ công tác liên ngành lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt

(Ảnh minh họa)

(Haiphong.gov.vn) – UBND thành phố vừa có Quyết định kiện toàn Tổ công tác liên ngành lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Theo đó, phân công Tổ trưởng Tổ công tác là ông Vũ Duy Tùng Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Phó Tổ trưởng là ông Hoàng Triệu Hùng Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải. 28 thành viên Tổ công tác là đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan.

Tổ công tác có trách nhiệm tham mưu giúp UBND thành phố chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các ngành, các địa phương thực hiện lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt trên địa bàn thành phố theo Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt giai đoạn 2014 – 2020; Kế hoạch của UBND thành phố về thực hiện Quyết định 994 của Thủ tướng Chính phủ cùng các văn bản chỉ đạo của Trung ương và UBND thành phố về trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt.

Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Tổ công tác được thực hiện theo quy chế hoạt động do Tổ trưởng Tổ công tác phân công. Tổ trưởng Tổ công tác sử dụng con dấu của Sở Giao thông vận tải trong thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác, các thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và theo sự phân công của Tổ trưởng Tổ công tác.

Trâm Bầu

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn