UBND thành phố chỉ đạo tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố

(Haiphong.gov.vn) - Vừa qua, UBND thành phố ban hành văn bản số 4453/UBND-VX về việc tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố.

Nhằm chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng mất an toàn, vệ sinh lao động, đặc biệt trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang được kiểm soát, các hoạt động sản xuất, kinh doanh đã trở lại hoạt động bình thường, UBND thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, UBND các quận, huyện và các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Đối với các Sở, ban, ngành thành phố và UBND các quận, huyện:

- Tiếp tục quán triệt thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; Luật An toàn, vệ sinh lao động và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

- Thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực đối với máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động theo quy định tại tại Điều 33 Luật An toàn, vệ sinh lao động, khoản 6, điều 42 Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuât an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

- Chú trọng hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn và thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động theo từng lĩnh vực do các Bộ, ngành chủ trì soạn thảo và ban hành theo quy định tại khoản 3, Điều 87 Luật An toàn, vệ sinh lao động, Điều 39, Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động.

- Công tác thanh tra, kiểm tra tập trung vào các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố nghiêm trọng như xây dựng, đặc biệt là các công trình xây dựng trọng điểm, tiếp giáp với khu dân cư, đông người qua lại, sản xuất vật liệu xây dựng, dệt may, da giày, khai thác mỏ, khoáng sản, cơ khí, luyện kim, cảng biển, truyền tải và cung cấp điện, sử dụng thiết bị nâng, thang máy, các công trình vui chơi công cộng có các trò chơi tàu lượn cao tốc, đu quay, máng trượt, cáp treo; doanh nghiệp, cơ sở có sử dụng nhiều máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, có nhiều lao động làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Xem xét xử lý nghiêm những hành vi vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động.

- Tăng cường công tác phối hợp tổ chức điều tra tai nạn lao động đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động. Công khai hành vi vi phạm nghiêm trọng trong công tác an toàn, vệ sinh lao động. Tập trung điều tra, xử lý nghiêm hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét trách nhiệm hình sự đối với tổ chức, cá nhân để xảy ra tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng.

- Chỉ đạo UBND cấp xã thông tin nhanh nhất với Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Công an cấp huyện khi nhận được tin xảy ra tai nạn lao động chết người hoặc làm bị thương nặng từ 02 người lao động trở lên đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động theo quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 10 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ;

- Định kỳ 6 tháng, hàng năm, UBND cấp xã báo cáo UBND cấp huyện về tình hình tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng liên quan đến người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động xảy ra trên địa bàn; UBND cấp huyện tổng hợp báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định tại Khoản 2, khoản 3, Điều 24 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ trước ngày 10 tháng 7 đối với báo cáo 6 tháng đầu năm và trước ngày 10 tháng 01 năm sau đối với báo cáo năm.

Đối với các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố; UBND thành phố yêu cầu chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, trong đó chú trọng một số nội dung cơ bản sau:

- Rà soát xây dựng, ban hành và nghiêm túc tổ chức thực hiện kế hoạch, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

- Bố trí bộ phận hoặc người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động, người làm công tác y tế, Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động, mạng lưới an toàn vệ sinh viên đầy đủ theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; quan trắc môi trường lao động; khám sức khỏe cho người lao động trước khi bố trí làm việc và trước khi chuyển sang làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; khám sức khỏe định kỳ; khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động theo quy định.

- Kiểm định kỹ thuật an toàn trước khi đưa vào sử dụng, khai báo với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong khoảng thời gian 30 ngày trước hoặc sau khi đưa vào sử dụng các máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

- Trang bị đúng, đầy đủ, đảm bảo chất lượng, tổ chức kiểm tra, giám sát người lao động trong việc tuân thủ quy định sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân.

- Rà soát thực hiện việc đánh giá rủi ro; xây dựng, ban hành kế hoạch xử lý sự cố hoặc ứng cứu khẩn cấp tại nơi làm việc. Chú ý phòng ngừa tai nạn lao động do ngã cao, điện giật, vật rơi, đổ sập.

- Thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hộ lao động và chăm sóc sức khỏe cho người lao động, đặc biệt đối với người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật.

- Bảo đảm số giờ làm thêm theo đúng quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động, Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15, ngày 23/3/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về số giờ làm thêm trong 01 năm, trong 01 tháng của người lao động trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển Kinh tế - Xã hội.

- Tổ chức tự kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định, kịp thời phát hiện và xử lý những nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Nghiêm khắc xử lý kỷ luật người lao động vi phạm nội quy, quy định, quy trình làm việc an toàn.

- Thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn việc báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động, báo cáo tình hình tai nạn lao động định kỳ theo quy định vào phần mềm cơ sở dữ liệu về tai nạn lao động của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kể từ ngày phần mềm hoạt động theo hướng dẫn tại Thông tư số 13/2020/TT-BLĐTBXH, ngày 27/11/2020 về việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng.

- Chủ động triển khai các hoạt động hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.

- Nghiên cứu đề nghị áp dụng mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Nghị định số 58/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

UBND thành phố đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố, Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố, Hội Nông dân thành phố, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Hải Phòng tăng cường tuyên truyền vận động người sử dụng lao động, người lao động quan tâm, chú ý việc xây dựng, thực hiện tốt nội quy, quy trình, biện pháp làm việc đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc; tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật An toàn, vệ sinh lao động cho các hội viên, đoàn viên nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn lao động, đảm bảo an toàn, sức khoẻ và tính mạng cho người lao động.

UBND thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành liên quan và UBND các quận, huyện có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý nghiêm túc chấp hành thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố tại Văn bản này; kịp thời phản ánh những vướng mắc, khó khăn về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.

Hồng Nhung

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn