Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 15/06/2020 07:00

Triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển hệ thống dịch vụ logistics thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

(Haiphong.gov.vn) - Để triển khai có hiệu quả việc phát triển và quản lý hệ thống dịch vụ logistics trên địa bàn thành phố nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất, lưu thông hàng hóa trong nước cũng như hàng hóa xuất nhập khẩu với các nước trong khu vực và quốc tế; tăng cường công tác quản lý nhà nước đồng thời hỗ trợ, khuyến khích, kiến tạo môi trường thuận lợi nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics, UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 153/KH-UBND triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển hệ thống dịch vụ logistics thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Tại Kế hoạch này, UBND thành phố giao các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan tổ chức công bố công khai Quy hoạch; đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của dịch vụ logistics đối với sự phát triển của thành phố, phổ biến các cam kết quốc tế của Việt Nam liên quan đến dịch vụ logistics. Triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: chính sách về thu hút vốn đầu tư, chính sách hỗ trợ phát triển dịch vụ logistics. Phát triển cơ cấu hạ tầng kết nối với các Trung tâm logistics, danh mục dự án ưu tiên đầu tư. Phát triển hệ thống doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics. Chính sách phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, quỹ đất phát triển logistics.

Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này, Thủ trưởng các sở, ban, ngành xây dựng Kế hoạch của đơn vị mình và tổ chức triển khai thực hiện. UBND các quận, huyện trên địa bàn thành phố có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch. Giao Sở Công Thương là cơ quan đầu mối, có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch, định kỳ hoặc đột xuất báo cáo UBND thành phố, Bộ Công Thương theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, căn cứ chỉ đạo của Trung ương và tình hình thực tế, UBND thành phố sẽ xem xét điều chỉnh, bổ sung các nội dung Kế hoạch cho phù hợp.

 

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS