Tiếp tục triển khai hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

(Haiphong.gov.vn) - Ngày 19/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 154/NQ-CP về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Để tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố theo các quy định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ được kịp thời, thống nhất, hiệu quả, tại Văn bản số 6860/UBND-VX ngày 30/10/2020, UBND thành phố có ý kiến như sau:

Một là, giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

Tiếp tục chủ trì tham mưu, giúp UBND thành phố kiểm tra, tổng hợp, báo cáo UBND thành phố phê duyệt đối với đối tượng người lao động tạm hoãn họp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương theo đề nghị của UBND các quận, huyện (quy trình thực hiện theo mục 1, Phụ lục I kèm theo Công văn số 3490/UBND-VX ngày 25/5/2020 của UBND thành phố về việc phân công cơ quan giúp UBND thành phố kiểm tra, tổng hợp danh sách đối tượng được hỗ trợ theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ).

Đồng thời, hướng dẫn hoặc đề xuất UBND thành phố chỉ đạo kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện; phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các Sở, ngành, địa phương kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện đảm bảo quy định hiện hành; tổng hợp, báo cáo UBND thành phố, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kết quả triển khai hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố vào ngày 25 hàng tháng hoặc đột xuất khi có yêu cầu.

Hai là, giao Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng:

Tổ chức thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn cụ thể quy trình cho vay theo hướng dẫn của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam; tổ chức thực hiện cho vay đối với người sử dụng lao động gặp khó khăn về tài chính để trả lương ngừng việc cho người lao động theo quy định của Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã được điều chỉnh bổ sung tại Nghị quyết 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ và Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện việc cho vay đối với người sử dụng lao động gặp khó khăn về tài chính để trả lương ngừng việc cho người lao động, gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước 20 hàng tháng để tổng hợp báo cáo UBND thành phố và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Ba là, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện tiếp tục tham mưu, đề xuất UBND thành phố phân bổ kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương được điều chỉnh theo Nghị quyết 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ và Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ; hướng dẫn các cơ quan liên quan và UBND các quận, huyện quản lý, thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ theo quy định; tổng hợp, báo cáo kết quả phân khai kinh phí hỗ trợ gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo UBND thành phố và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

Bốn là, giao Bảo hiểm xã hội thành phố tiếp tục triển khai, chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các quận, huyện phối hợp với các địa phương để thống kê, kiểm tra, xác nhận người lao động làm việc có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng trở lên theo đề nghị của các doanh nghiệp, tổ chức, cơ sở giáo dục đảm bảo thời gian quy định.

Năm là, giao Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục chủ trì, hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo chí tổ chức phổ biến, tuyên truyền rộng rãi các nội dung quy định về đối tượng, mức hỗ trợ đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ và Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ để doanh nghiệp, tổ chức, người dân được biết và đề xuất thụ hưởng kịp thời.

Sáu là, các Sở, ngành có liên quan: Tăng cường phổ biến, tuyên truyền cho các doanh nghiệp, tổ chức, người dân về các cơ chế, chính sách, quy định về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 đã được điều chỉnh theo Nghị quyết 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ và Quyết định số 32/2020/QĐ- TTg ngày 19/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp với các cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì để tổ chức thực hiện việc hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

Bẩy là, đề nghị y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tiếp tục tham gia giám sát quá trình triển khai tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ cho các đối tượng trên đại bàn thành phố.

Tám là, giao UBND các quận, huyện:

Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ và Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ tại địa bàn quản lý; rà soát, lập danh sách các nhóm đối tượng, tổ chức xét duyệt, thẩm định; tổng họp danh sách các nhóm đối tượng gửi UBND thành phố phê duyệt (quy trình thực hiện theo mục 1, Phụ lục I kèm theo Công văn số 3490/UBND-VX ngày 25/5/2020 của UBND thành phố).

Chỉ đạo các cơ quan, địa phương trực thuộc làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền để người dân hiểu rõ về chủ trương, các quy định về hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn; tránh tình trạng bỏ sót, trùng lặp đối tượng và khiếu nại, khiếu kiện của người dân trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện.

Lập dự toán kinh phí để hỗ trợ các đối tượng, phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND thành phố phê duyệt, phân bổ kinh phí thực hiện theo quy định.

Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện của địa phương gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 20 hàng tháng để tổng hợp báo cáo UBND thành phố và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh các khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Lao động Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, giải quyết.

V.H.N

 

Tài liệu đính kèm:

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn