Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 17/08/2020 15:06

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nội dung nhiệm vụ công tác theo Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 và những năm tiếp theo

(Haiphong.gov.vn) - Thực hiện Thông báo số 268/TB-VPCP ngày 31/7/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng về công tác cải cách hành chính (CCHC), chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.


Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình kiểm tra tại bộ phận Một cửa của UBND quận Ngô Quyền

 

Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến như sau: Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện chỉ đạo tiếp tục thực hiện có hiệu quả nội dung nhiệm vụ công tác theo Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 và những năm tiếp theo, gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung chỉ đạo quyết liệt, sâu sát công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố nếu để xảy ra tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả diễn ra công khai trên địa bàn, lĩnh vực quản lý, cán bộ, công chức tiêu cực, vi phạm pháp luật trong hoạt động công vụ. Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị; tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Đối với công tác thể chế: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng chỉ đạo nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản pháp luật nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Giao Sở Tư pháp căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động tham mưu UBND thành phố các giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng, thẩm định, ban hành, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố.

UBND thành phố giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố: Các giải pháp nhằm đẩy mạnh thực hiện công tác CCHC; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện đánh giá công chức, viên chức bảo đảm khách quan, trung thực, đúng quy định của pháp luật. Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, gắn với tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ; ban hành quyết định vị trí việc làm của cơ quan, tổ chức đảm bảo đúng thời hạn quy định tại Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ. Tiếp tục triển khai việc khảo sát, đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; sử dụng hiệu quả Chỉ số CCHC trong theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện CCHC của các cơ quan, đơn vị.

UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố: Việc triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2018-2020, định hướng đến 2025 theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019; cập nhật Kiến trúc Chính phủ điện tử thành phố phù hợp với yêu cầu tại Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử phiên bản 2.0 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ phân công theo Chương trình “Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Rà soát việc thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên địa bàn thành phố; trên cơ sở đó, đề xuất lộ trình, giải pháp triển khai đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

Ngọc Lê

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS