Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 04/06/2021 09:48

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 02- KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về công tác phòng cháy, chữa cháy

(Haiphong.gov.vn) - Căn cứ Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy tại Văn bản số 938-CV/VPTU ngày 1/6/2021 về việc thông báo ý kiến của đồng chí Bí thư Thành ủy, UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện trên địa bàn thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/5/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy.


Hướng dẫn người dân thực hành phòng cháy, chữa cháy


Giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan liên quan chủ động rà soát tiếp tục triển khai các nhiệm vụ theo yêu cầu của Ban Bí thư tại Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/5/2015 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; tham mưu, đề xuất UBND thành phố các nội dung cần chỉ đạo theo Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; báo cáo UBND thành phố.

LHT

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS