Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 25/03/2020 07:00

Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình tại cuộc họp về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính và xây dựng Chính quyền điện tử thành phố

Thông báo số 149/TB-UBND ngày 24/3/2020 Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình tại cuộc họp về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính và xây dựng Chính quyền điện tử thành phố

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn