Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 09/04/2020 01:35

Tăng cường tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm

(Haiphong.gov.vn) - Để tiếp tục thực hiện đồng hộ, toàn diện các nhiệm vụ và giải pháp đề ra, phù hợp với từng lĩnh vực và đối tượng cụ thể nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho cán bộ, nhân dân tại các địa bàn trọng điểm nói riêng và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố nói chung, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 8/4/2020, thực hiện Đề án”Tăng cường công tác phổ biến pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm phát luật giai đoạn 2012 – 2016 đến năm 2021”.

Tại Kế hoạch này UBND thành phố giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan, UBND các huyện: Thủy Nguyên, An Dương, Vĩnh Bảo và các xã là địa bàn trọng điểm trên địa bàn thành phố tổ chức thực hiện Kế hoạch. 

Các địa bàn trọng điểm được xác định gồm: lĩnh vực đất đai tại xã Quảng Thanh, lĩnh vực khoáng sản tại xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên; lĩnh vực môi trường và tài nguyên nước tại xã An Hồng, lĩnh vực an toàn giao thông tại xã Lê Thiện, huyện An Dương; lĩnh vực hình sự, phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội khác tại xã Tam Cường, huyện Vĩnh Bảo.

Nội dung của các hoạt động bao gồm: tổ chức tuyên truyền, PBGDPL cho cán bộ, nhân dân tại các địa bàn trọng điểm trong đó tập trung về các lĩnh vực thuộc phạm vi Đề án; biên soạn, phát hành các tài liệu PBGDPL về lĩnh vực thuộc phạm vi Đề án.

Giao UBND các huyện Thủy Nguyên, An Dương, Vĩnh Bào xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án năm 2020 phù hợp với lĩnh vực, đối tượng và địa bàn đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện Thủy Nguyên, An Dương, Vĩnh Bảo căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị chủ động thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch; báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS