Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 29/09/2020 02:41

Tăng cường phổ biến các luật mới được thông qua tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

(Haiphong.gov.vn) - Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành; thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Tư pháp tại Văn bản số 2679/BTP- PBGDPL ngày 23/7/2020 về việc phổ biến các luật mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV và triển khai một số nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; để bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của công dân, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác giáo dục ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật; UBND thành phố có ý kiến như sau:

Tăng cường tổ chức phổ biến 10 luật mới được Quốc hội khóa XIV - Kỳ họp thứ 9 thông qua. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, triển khai thực hiện: Đăng tải toàn văn nội dung văn bản luật trên Cổng/Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, Tòa án nhân dân thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể thành phố (đối với lĩnh vực quản lý), UBND các quận, huyện (tất cả các luật). Tổ chức biên soạn tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật; tập huấn chuyên sâu nội dung các văn bản luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp được giao triển khai thi hành trên cơ sở hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương; tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành các quy định mới ban hành trong quá trình thực thi công vụ.


Ảnh minh họa


Giao Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố chủ trì tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật quy định mới cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở và người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

UBND thành phố đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Hội Luật gia thành phố, Đoàn Luật sư thành phố hướng dẫn, tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu các văn bản luật liên quan cho thành viên, đoàn viên, hội viên của tổ chức mình; tích cực vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành pháp luật, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến các luật liên quan đến học sinh, sinh viên trong các nhà trường, cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp, hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo chí tăng cường thông tin, truyền thông, tuyên truyền, phổ biến về nội dung cơ bản, nhất là những điểm mới trong các văn bản luật được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng, Cổng thông tin điện tử thành phố tăng cường thời lượng, tuyên truyền, phổ biến các luật được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV trên các chuyên trang, chuyên mục để các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện.

UBND quận, huyện căn cứ hướng dẫn tại Văn bản này và điều kiện thực tiễn tại địa phương để thực hiện tuyên truyền, phổ biến nội dung và tinh thần của các văn bản luật với hình thức, nội dung phù hợp.

Về tổ chức triển khai một số nhiệm vụ liên quan đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, UBND thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và điều kiện, tình hình thực tiễn quan tâm, chủ động tổ chức phổ biến, thông tin về các nội dung cụ thể: Tổ chức triển khai Kết luận số 69-KL/TW ngày 24/2/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động luật sư và các văn bản pháp luật có liên quan; tập trung thông tin, phổ biến về vị trí, vai trò, trách nhiệm xã hội của luật sư và hành nghề luật sư trong tình hình hiện nay; tăng cường giám sát của các cơ quan dân cử, MTTQ Việt Nam thành phố, các tổ chức đoàn thể và nhân dân đối với tổ chức hoạt động của luật sư đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 1/11/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật; Quyết định số 753/QĐ-TTg ngày 3/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW nhằm tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức, trách nhiệm, hành động của các cấp, các ngành và nhân dân về công tác người khuyết tật gắn với việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản pháp luật có liên quan mà trọng tâm là Luật Người khuyết tật và Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật. Tổ chức triển khai Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 8/1/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả các quy định này.

UBND thành phố yêu cầu trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh kịp thời về Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố chỉ đạo, giải quyết.

Ngọc Lê

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS