Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 11/11/2021 10:57

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, duy trì người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

(Haiphong.gov.vn) - Trong những năm qua, các chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn thành phố đã được triển khai thực hiện đồng bộ và đạt kết quả tích cực. Tính đến ngày 30/9/2021, có 41,88% lao động tham gia BHXH, 38,3% lao động tham gia BHTN so với lực lượng lao động của thành phố và 89,3% người dân thành phố tham gia BHYT.

Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn thành phố còn hạn chế, vẫn còn tình trạng doanh nghiệp, hộ kinh doanh chưa tham gia hoặc chưa tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động, số tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình còn thấp. Nguyên nhân chính là do ý thức chấp hành pháp luật của một số doanh nghiệp chưa nghiêm; công tác phối hợp, chia sẻ, trao đổi, xử lý dữ liệu thông tin giữa các cơ quan liên quan còn bất cập, chưa thường xuyên, thiếu chặt chẽ; công tác tuyên truyền, vận động, duy trì người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình một số nơi chưa được quan tâm đúng mức; công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra hiệu quả chưa cao.


Ảnh minh họa


Căn cứ chỉ đạo của Thường trực Thành ủy về việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN và Công văn số 106-CV/BCSĐ của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam, UBND thành phố giao các Sở, ban, ngành và địa phương thực hiện tốt một số nội dung sau:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Phối hợp với BHXH thành phố tăng cường các hình thức tuyên truyền vận động phù hợp với từng nhóm người tham gia tiềm năng để người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; tuyên truyền, vận động người lao động hạn chế việc làm thủ tục hưởng BHXH một lần. Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, BHXH thành phố, Cục Thuế thành phố tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH giai đoạn 2021-2025 cho UBND các quận, huyện.

Chủ động, tăng cường thanh tra, kiểm tra về lao động, việc làm, BHXH, BHYT, BHTN; đề nghị các doanh nghiệp thực hiện chế độ tiền lương và nâng lương định kỳ cho người lao động theo đúng quy định; kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm chính sách pháp luật về BHXH, BHTN. Chủ trì, phối hợp với BHXH thành phố và các ngành liên quan tham mưu với Thành ủy, HĐND, UBND thành phố trong công tác hỗ trợ đối tượng tham gia BHXH, nâng tỷ lệ bao phủ BHXH trên địa bàn thành phố. Nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 để hướng dẫn, giải quyết các vướng mắc trong thực hiện các chính sách hỗ trợ của Nhà nước và địa phương; duy trì việc làm, chấp hành nghiêm các quy định về BHXH, BHTN cho người lao động. Công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng các doanh nghiệp trốn đóng, nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN kéo dài. Không khen thưởng, vinh danh đối với đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN.


BHXH thành phố: Chủ động thực hiện các hình thức tuyên truyền vận động phù hợp với từng nhóm người tham gia tiềm năng để người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHXH y tế hộ gia đình; tuyên truyền, vận động người dân hạn chế việc làm thủ tục hưởng BHXH một lần. Phối hợp với các cơ quan Thuế, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động, Thanh tra, Công an, Tài chính tổ chức đối chiếu, rà soát, kiểm tra, thanh tra, yêu cầu chủ sử dụng lao động chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. Xử lý và đề nghị xử lý nghiêm các doanh nghiệp gian lận, trốn đóng, trục lợi trong việc thực hiện pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT; tập hợp hồ sơ, tài liệu đối với các đon vị vi phạm chuyển cơ quan điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, BHXH thành phố và các đơn vị có liên quan tham mưu UBND thành phô đưa chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của địa phương. Chia sẻ thông tin dữ liệu về tình hình đăng ký doanh nghiệp mới với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, BHXH thành phô để làm cơ sở đối chiếu, phát triển mở rộng đối tượng tham gia BHXH.

Sở Tài chính: Hướng dẫn các đơn vị, địa phương lập dự toán theo quy định. Tổng hợp, tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố bố trí kinh phí thực hiện các chính sách hỗ trợ BHYT, BHXH tự nguyện.

Sở Y tế: Chủ động tăng cường tuyên truyền về chính sách, pháp luật BHYT để phát triển đối tượng tham gia. Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quản lý, sử dụng Quỹ Khám chữa bệnh BHYT đảm bảo hiệu quả đúng quy định. Chủ động, thanh tra, kiểm tra, việc thực hiện các quy định của pháp luật về BHYT trên địa bàn thành phố. Chủ trì, phối hợp với BHXH thành phố và các ngành liên quan tham mưu với Thành ủy, HĐND, UBND thành phố trong công tác hỗ trợ đối tượng tham gia BHYT, nâng tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn thành phố.

Công an thằnh phố: Phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn thành phố. Tiếp nhận hồ sơ, tài liệu từ cơ quan BHXH và các cơ quan khác đối với các hành vi trốn đóng, gian lận, trục lợi BHXH, BHYT, BHTN để tiến hành xác minh. Khi xác định có dấu hiệu vi phạm luật hình sự thì tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cục Thuế thành phố: Rà soát danh sách các doanh nghiệp đang thực hiện nghĩa vụ nộp thuế với Nhà nước gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, BHXH thành phố làm cơ sở phát triển đối tượng tham gia BHXH. Phối hợp với BHXH thành phố tổ chức đối chiếu, rà soát, kiểm tra thanh tra, yêu cầu chủ sử dụng lao động chấp hành nghiêm quy định của pháp luật BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

UBND các quận, huyện: Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn (cấp xã) thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên cơ sở hợp nhất các Ban Chỉ đạo phát triển người tham gia BHXH, Ban Chỉ đạo phát triển BHYT toàn dân. Chủ động xây dụng kế hoạch và giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN hàng năm và 5 năm cho cấp xã thực hiện. Thực hiện rà soát, lập danh sách cấp Thẻ BHYT đầy đủ cho trẻ em dưới 6 tuổi, người nghèo, người có công với cách mạng, người hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng,... Tăng cường các hình thức tuyên truyền vận động phù hợp với từng nhóm ngưòi tham gia tiềm năng để người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

UBND thành phố đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố: Chỉ đạo Công đoàn trực thuộc tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH, BHYT, BHTN đến người sử dụng lao động và người lao động. Không khen thưởng, vinh danh đối với đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh các khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, chỉ đạo giải quyết.

Phương Trang

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn