Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 30/07/2020 08:51

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Haiphong.gov.vn) - Ngày 17/11/2016, Quốc hội  khóa XIV đã thông qua Luật Đấu giá tài sản, Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2017. Sau gần 3 năm thi hành Luật Đấu giá tài sản, công tác quản lý nhà nước về hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố đã đạt được kết quả nhất định, hoạt động của các tổ chức đấu giá tài sản đã dần đi vào nề nếp, chuyên nghiệp, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Nhằm tăng cường quản lý nhà nước về đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật, kịp thời khắc phục những hạn chế, bất cập, đồng thời đảm bảo hoạt động đấu giá tài sản công khai, minh bạch, khách quan, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức tham gia vào hoạt động đấu giá tài sản; chống thất thoát tài sản nhà nước; phòng chống tham nhũng; ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, UBND thành phố vừa ban hành Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 28/7/2020 về tăng cường công tác quản lý nhà nước về đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Tại Chỉ thị này, UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện có tài sản đấu giá thực hiện và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc được giao nhiệm vụ tổ chức đấu giá tài sản thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về việc lựa chọn, ký hợp đồng với tổ chức đấu giá có tên trong danh sách tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố. Khi xây dựng, phê duyệt phương án đấu giá tài sản cần đảm bảo tính khả thi, trong đó xem xét lựa chọn hình thức đấu giá, bước giá phù hợp với thực tiễn việc đấu giá. Việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản căn cứ các tiêu chí quy định tại các khoản 4 và khoản 5 Điều 56 của Luật đấu giá tài sản, không đặt thêm các điều kiện lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. Ngoài tiêu chí thù lao dịch vụ đấu giá tài sản, cần tập trung vào các tiêu chí về phương án đấu giá, năng lực, kinh nghiệm, uy tín của tổ chức đấu giá tài sản để đánh giá, nhằm hạn chế tình trạng cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động đấu giá tài sản khi một số tổ chức đấu giá đưa ra mức thù lao rất thấp. Tăng cường giám sát về trình tự, thủ tục và quá trình tổ chức thực hiện các cuộc đấu giá tại địa phương.

UBND các quận, huyện và các đơn vị được giao tổ chức thực hiện đấu giá tài sản công, quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất phải đảm bảo theo quy định của Luật Đất đai, Luật Đấu giá tài sản, Luật Quản lý và sử dụng tài sản công và các quy định pháp luật có liên quan; phối hợp với tổ chức đấu giá tài sản thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai theo quy định tại Điều 35 của Luật Đầu giá tài sản. Thường xuyên thông tin, phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong việc thi hành pháp luật về đấu giá tài sản.

Các sở, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện nghiêm Luật Đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thực hiện thông báo công khai Quy chế đấu giá tài sản bảo đảm theo đúng quy định tại Điều 34 Luật Đấu giá tài sản, không đặt thêm các điều kiện tham gia đấu giá ngoài các quy định của pháp luật. Thực hiện việc đăng báo công khai đấu giá tài sản trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản.

Người tham gia đấu giá chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, nội quy, quy chế cuộc đấu giá; nghiêm cấm hành vi thông đồng với những người tham gia đấu giá khác để dìm giá hoặc có hành vi gây rối, cản trở, đe dọa không cho người khác tham gia đấu giá, gây mất an ninh trật tự tại các cuộc đấu giá.

UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị này.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS