Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 28/03/2022 17:02

Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố

(Haiphong.gov.vn) – “Phấn đấu 100% người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tuyên truyền, phổ biến, thông tin đầy đủ rộng rãi về pháp luật giáo dục nghề nghiệp, cũng như các nội dung pháp luật liên quan trực tiếp đến ngành, nghề đào tạo, vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp…”.

Đó là một trong những mục tiêu của Kế hoạch 71/KH-UBND do UBND thành phố vừa ban hành về thực hiện Quyết định số 1260 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022 – 2027” trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Mục tiêu của Kế hoạch, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành nghiêm pháp luật, hình thành thói quen tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, gồm các trường Cao đẳng, Trung cấp, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp…

Theo đó, trong giai đoạn 2022- 2027, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; rà soát, chỉnh sửa để chuẩn hóa giáo trình, tài liệu hỗ trợ, tài liệu tham khảo phục vụ việc giảng dạy và học tập môn học Pháp luật trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo hướng trực quan hấp dẫn, gắn liền với thực tiễn.

Từng bước hình thành mạng lưới đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên hạt nhân làm công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng ứng dụng CNTT trong giảng dạy, tuyên truyền; khuyến khích huy động, lựa chọn người có trình độ, kiến thức và hiểu biết pháp luật để tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật…

Cùng với đó, đổi mới phương thức, hình thức giảng dạy môn học Pháp luật trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng; số hóa bài giảng điện tử của môn học Pháp luật; củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của thư viện, tủ sách pháp luật điện tử; tổ chức các Cuộc thi tìm hiểu pháp luật dưới hình thức trực tuyến, đáp ứng yêu cầu ứng dụng CNTT trong việc dạy và học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp…

Trâm Bầu

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn