Tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người

(Haiphong.gov.vn) - Thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1678/TTg-NC ngày 30/11/2020; UBND thành phố vừa ban hành Văn bản số 7945/UBND-NC1 ngày 14/12/2020 về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người.

Tại Văn bản này, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo 779 thành phố; thực hiện có hiệu quả các Đề án được giao trong Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030...

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, gắn với công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm. Nâng cao trình độ dân trí, bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm cho người lao động, giải quyết kịp thời, triệt để kiếu nại, tố cáo không để phức tạp kéo dài phát sinh thành “điểm nóng” về an ninh trật tự.

Thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở, tập trung giải quyết mâu thuẫn nội bộ Nhân dân. Tổ chức lồng ghép các hoạt động văn hóa với xây dựng nông thôn mới, các hương ước, quy ước tại cộng đồng dân cư; xây dựng đời sống văn hóa ở cơ quan, đơn vị, trường học và khu dân cư nhằm hạn chế và loại bỏ nguyên nhân, điều kiện của tội phạm giết người.

Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm giết người nói riêng; xử lý trách nhiệm người đứng đầu ở những nơi không làm tốt công tác giải quyết kiếu nại, tố cáo, thi hành án dân sự, giải quyết mâu thuẫn, hòa giải ở cơ sở để xảy ra tội phạm giết người.

Các sở, ban, ngành căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung được phân công tại Văn bản này.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn