Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 17/11/2020 14:52

Quyết định bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện An Dương

(Haiphong.gov.vn) - UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 3462/QĐ-UBND ngày 16/11/2020 về việc bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện An Dương

Theo Quyết định, UBND thành phố phê duyệt bổ sung 5 dự án, công trình; diện tích đất quy hoạch thực hiện các dự án, công trình là 1,27 ha vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện An Dương.

Tại Quyết định này, UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn UBND huyện An Dương và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện các thủ tục, hồ sơ thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất theo Nghị quyết của HĐND thành phố và kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, đảm bảo các quy định của pháp luật; cập nhật diện tích đất thực hiện các dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện An Dương theo quy định. Căn cứ quy định tại Điều 67 Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, chủ trì cùng UBND quận Lê Chân kiểm tra, rà soát những dự án trong kế hoạch sử dụng đất được bổ sung năm 2020 của quận; loại bỏ ra khỏi danh mục những dự án không đủ điều kiện, đảm bảo việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đúng quy định của pháp luật.

UBND huyện An Dương có trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý số liệu các loại đất biến động do thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ kế hoạch sử dụng đất theo quy định. Thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất các dự án, công trình theo đúng danh mục dự án, công trình phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất được HĐND thành phố chấp thuận, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt và quy định của phát luật hiện hành. Các nội dung khác tại Quyết định số 1310/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của UBND thành phố về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện An Dương không thay đổi.

 

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn