Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 02/11/2020 12:19

Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn thành phố

(Haiphong.gov.vn) - UBND thành phố vừa có Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 10/11/2020 và thay thế Quyết định số 2281/2015/QĐ-UBND ngày 5/10/2015 của UBND thành phố.

Theo đó, Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn thành phố Hải Phòng gồm 2 Chương, 11 Điều, quy định về nguyên tắc, nội dụng, trách nhiệm, hình thức phối hợp trong quản lý nhà nước về tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Quy chế này áp dụng cho các cơ quan quản lý nhà nước; cơ quan có thẩm quyền thanh tra, xử lý vi phạm hành chính; UBND cấp huyện, cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong hoạt động phối hợp thực hiện các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Nguyên tắc phối hợp tuân thủ các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, nghiệp vụ chuyên môn, chế độ bảo mật của mỗi cơ quan; không chồng chéo, không gây phiền hà cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh. Đảm bảo thống nhất, đồng bộ, hiệu quả trong quá trình phối hợp. Nâng cao trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố. Những vấn đề phát sinh trong quá trình phối hợp phải được trao đổi, thống nhất giải quyết theo quy định của pháp luật và yêu cầu nghiệp vụ của các cơ quan liên quan.

Quy chế cũng quy định cụ thể trách nhiệm của các sở, ngành, UBND cấp huyện, xã trong việc phối hợp quản lý nhà nước về về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn