Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 22/10/2020 16:48

Ngày làm việc thứ 3, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV: Thảo luận dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và Luật Thỏa thuận Quốc tế

(Haiphong.gov.vn) - Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, ngày 22/10, Quốc hội họp trực tuyến, nghe trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế.

Dự tại điểm cầu thành phố Hải Phòng có các đồng chí: Nguyễn Thị Nghĩa, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố; Bùi Đức Quang, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND thành phố; các đại biểu Quốc hội thành phố và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.


Đại biểu tham gia ý kiến tại kỳ họp


Buổi sáng, các đại biểu họp trực tuyến, nghe trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Tại Kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2020), các đại biểu Quốc hội đã thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Tại phiên thảo luận, đa số đại biểu Quốc hội tán thành với việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và tập trung thảo luận vào một số nội dung như: xử lý vi phạm hành chính đối với người nghiện ma túy và sử dụng trái phép chất ma túy; việc xử phạt đối với đối tượng vi phạm hành chính chưa thành niên; xem xét tạm hoãn xử phạt hành chính đối với cá nhân thuộc hộ nghèo, cận nghèo, thất nghiệp hoặc không có thu nhập ổn định; cơ quan xử lý trường hợp vi phạm hành chính...

*** Tại phiên họp chiều, các đại biểu thảo luận về Dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế. Tham gia góp ý vào dự thảo, đại biểu Đỗ Văn Bình, đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tham gia một số ý kiến góp ý Dự thảo Luật.


Các đại biểu dự tại điểm cầu thành phố Hải Phòng


Đại biểu Đỗ Văn Bình nêu ý kiến, về bên ký kết Việt Nam quy định tại khoản 2, điều 2 của Dự thảo Luật: Tại Tờ trình số 13 ngày 10/4/2020 của Chính phủ về Dự án Luật Thỏa thuận quốc tế đã nêu quan điểm về việc xây dựng Luật thỏa thuận quốc tế là phải thể chế hóa chủ trương của Đảng về hội nhập quốc tế; phải tạo cơ sở cho việc đẩy mạnh hội nhập, hợp tác quốc tế, tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối ngoại ở tất cả các kênh Quốc hội, Nhà nước, nhân dân giữa nước ta và các nước, tổ chức quốc tế. Tuy nhiên, việc quy định cụ thể các bên Việt Nam được ký kết Thỏa thuận quốc tế như quy định tại khoản 2, Điều 2 của Dự thảo Luật dường như chưa thể hiện đầy đủ quan điểm trên, chưa thực sự thúc đẩy mạnh mẽ và làm sâu sắc hơn quan hệ đối ngoại ở tất cả các kênh.

Trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, có thể có những chủ thể ở phía Việt Nam có nhu cầu ký kết và đảm bảo việc thực hiện ký kết các Thỏa thuận quốc tế nhưng lại không được thống kê tại khoản 2 Điều 2 của Dự thảo Luật (ví dụ các bệnh viện, trường đại học, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp...). Mặt khác, ngay tại Tờ trình trên của Chính phủ, đã nêu nội dung thực tế là mặc dù pháp luật hiện hành chưa quy định về việc ký kết thỏa thuận quốc tế nhưng đã có nhiều đơn vị thực hiện ký kết các văn bản hợp tác quốc tế, kể cả các đơn vị sự nghiệp công lập. Do vậy, đại biểu Đỗ Văn Bình đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, bổ sung để mở rộng hơn các đối tượng được ký kết thỏa thuận quốc tế phù hợp với thực tiễn hội nhập ngày càng sâu rộng hiện nay, đáp ứng yêu cầu là cơ sở đẩy mạnh hội nhập và sâu sắc hơn quan hệ đối ngoại ở tất cả các kênh, trong đó có kênh đối ngoại nhân dân.

Về việc chấm dứt thỏa thuận quốc tế, rút khỏi thỏa thuận quốc tế và tạm đình chỉ thực hiện thỏa thuận quốc tế: Tại khoản 7, khoản 8, khoản 9 Điều 2 giải thích từ ngữ về chấm dứt hiệu lực thỏa thuận quốc tế là hành vi do bên ký kết Việt Nam thực hiện để từ bỏ hiệu lực của thỏa thuận quốc tế; rút khỏi thỏa thuận quốc tế là hành vi do bên ký kết Việt Nam từ bỏ việc chấp nhận sự ràng buộc của thỏa thuận quốc tế; tạm đình chỉ thỏa thuận quốc tế là hành vi do bên ký kết Việt Nam thực hiện để tạm ngừng thực hiện toàn bộ hoặc một phần thỏa thuận quốc tế. Như vậy, theo dự thảo Luật thì có thể hiểu đây là hành vi của bên ký kết Việt Nam thực hiện. Tuy nhiên, các hành vi trên cũng có thể do bên ký kết nước ngoài thực hiện khi chấm dứt hiệu lực, rút khỏi và tạm đình chỉ thực hiện thỏa thuận quốc tế.

Mặt khác, khoản 7 Điều 2 Dự thảo Luật quy định “Chấm dứt hiệu lực của thỏa thuận quốc tế là hành vi do bên ký kết Việt Nam thực hiện để từ bỏ hiệu lực của thỏa thuận quốc tế với bên ký kết nước ngoài” có lẽ cũng chưa thật đầy đủ. Vì việc chấm dứt hiệu lực của một thỏa thuận quốc tế không chỉ do một trong hai bên ký kết thực hiện mà có thể do quy định về thời hạn hiệu lực của chính thỏa thuận quốc tế do các bên ký kết. Đại biểu đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Luật.


Đại biểu Đỗ Văn Bình, đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tham gia ý kiến tại kỳ họp


Về nội dung chấm dứt hiệu lực, rút khỏi thỏa thuận quốc tế, khoản 2 Điều 34 quy định: Bên ký kết Việt Nam phải chấm dứt hiệu lực hoặc rút khỏi thỏa thuận quốc tế nếu quá trình thực hiện thỏa thuận quốc tế có sự vi phạm một trong các nguyên tắc quy định tại Điều 3 quy định về nguyên tắc ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế. Tuy nhiên, chưa quy định trường hợp nào thì bên ký kết Việt Nam phải và có quyền tạm ngừng toàn bộ hoặc một phần thỏa thuận quốc tế đã ký. Đại biểu đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu hoàn thiện dự thảo Luật.

Về điều kiện áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn ký kết thỏa thuận quốc tế: Điều 35 Dự thảo Luật quy định điều kiện áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn ký kết thỏa thuận quốc tế. Cụ thể điểm b khoản 1 quy định: Cần phải xử lý gấp do yêu cầu về chính trị, đối ngoại điểm b khoản 2 quy định: Cần phải xử lý gấp do yêu cầu về chính trị, đối ngoại, cứu trợ khẩn cấp, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh. Quy định như trên có thể dẫn đến việc băn khoăn hiểu như thế nào là “ gấp”. Việc ký các thỏa thuận quốc tế với các nội dung trên trong từng trường hợp cụ thể đã thể hiện sự cần thiết, cấp bách. Do vậy, đại biểu Đỗ Văn Bình đề nghị chỉnh sửa và viết lại là điểm b khoản 1 là: “Do yêu cầu về chính trị, đối ngoại”; điểm b khoản 2 là: “Do yêu cầu về chính trị, đối ngoại, cứu trợ khẩn cấp, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh”.

Về trình tự, thủ tục rút gọn ký kết thỏa thuận quốc tế: Tại các khoản 3 Điều 36, Điều 37, Điều 37 của Dự thảo quy định trong trường hợp có ý kiến khác nhau giữa các cơ quan được lấy ý kiến về sự cần thiết ký kết thỏa thuận quốc tế; việc tuân thủ các nguyên tắc quy định tại Điều 3 của Luật này; điều kiện áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn theo quy định tại khoản 1 Điều 35 của Luật này thì kiến nghị Chính phủ trình Chủ tịch nước quyết định (khoản 3 Điều 36); Ủy ban đối ngoại của Quốc hội trình Phó Chủ tịch Quốc hội cho ý kiến trước khi trình Chủ tịch Quốc hội (Khoản 3 Điều 37; trình Thủ thướng Chính phủ quyết định việc ký kết thỏa thuận quốc tế nhân danh Chính phủ (Khoản 3 Điều 38). Tuy nhiên, tại Điều 39 quy định trình tự thủ tục rút gọn ký kết thỏa thuận quốc tế nhân danh cơ quan Nhà nước ở Trung ương, cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cơ quan trung ương của tổ chức chỉ quy định việc gửi hồ sơ lấy ý kiến Bộ Ngoại giao và cơ quan, tổ chức có liên quan về đề xuất ký kết thỏa thuận quốc tế, không quy định nguyên tắc xử lý trong trường hợp có ý kiến khác nhau của các cơ quan được lấy ý kiến như những trường hợp trên. Đại biểu đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu hoàn thiện dự thảo Luật.

Cũng tại khoản 4 các Điều 36, Điều 37, Điều 38, dự thảo Luật quy định việc tổ chức ký kết thỏa thuận quốc tế theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 35 mà chưa đề cập đến việc tổ chức ký kết thỏa thuận quốc tế theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 5 và quy định tại  khoản 2 Điều 5 của Dự thảo Luật. Đại biểu đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, hoàn thiện.


Hoàng Tùng

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn