Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 06/10/2020 14:12

Nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài trong phát triển kinh tế - xã hội

Trong giai đoạn 2021 - 2025, phấn đấu tổng vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố đạt 11 tỷ USD. Ảnh: Nguyễn Hồng Phong

(Haiphong.gov.vn) - Chủ tịch UBND thành phố vừa ký Quyết định ban hành Chương trình hành động của UBND thành phố về hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 với mục tiêu nâng cao chất lượng thu hút và hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài, phát huy thế mạnh của hoạt động đầu tư nước ngoài trong phát triển kinh tế - xã hội.

Chương trình hành động nhằm cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra trong Nghị quyết số 50-NQ/TW, Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ và Kế hoạch số 275-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW. Đánh giá đúng tồn tại, hạn chế, xác định yêu cầu mới trong thu hút quản lý hoạt động đầu tư nước ngoài phù hợp với thực tiễn của thành phố. Đổi mới nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của thành phố, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chủ động thu hút, hợp tác đầu tư nước ngoài có chọn lọc lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường. Phối hợp với các Bộ, ngành thực hiện rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung các quy định, chính sách pháp luật có liên quan đến đầu tư nước ngoài.

Trước xu thế chuyển dịch của dòng vốn đầu tư nước ngoài trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều thay đổi, cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ như hiện nay, để đạt được những mục tiêu đề ra, Chương trình hành động của UBND thành phố tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến; tham mưu hoàn thiện thể chế, chính sách về đầu tư nước ngoài; tăng cường chất lượng thu hút đầu tư; đổi mới nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của thành phố; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư; nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát đầu tư và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài.

Theo đó mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký giai đoạn 2021 - 2025 đạt 11 tỷ USD; giai đoạn 2026 - 2030 đạt 9,2 tỷ USD; tỷ lệ giá trị sản phẩm công nghệ, kỹ thuật cao trong GDP đạt 68% vào năm 2020, duy trì ở mức từ 68% đến 70% giai đoạn 2021 - 2030; tỷ trọng lao động qua đào tạo trong cơ cấu sử dụng lao động đạt 87-88% vào năm 2025 và 90% vào năm 2030; phấn đấu tỷ lệ lấp đầy các KCN đạt từ 60-80%; 100% KCN đi vào hoạt động có nhà máy xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường; đảm bảo cơ bản về nhà ở và thiết chế văn hóa cho người lao động trong khu công nghiệp.

Trâm Bầu

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn