Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 14/07/2021 18:21

Lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

(Haiphong.gov.vn) - Chiều 14/7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản. Đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.

Tại điểm cầu thành phố Hải Phòng, đồng chí Đào Khánh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy cùng đại diện các cơ quan, đơn vị báo chí liên quan trên đia bàn thành phố tham dự Hội nghị.

Quảng cảnh điểm cầu thành phố Hải Phòng

Tại Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Viết Thông - Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương quán triệt về những vấn đề mới, cốt lõi trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Đó là 5 bài học kinh nghiệm lớn được Đại hội XIII của Đảng rút ra, từ thực tiễn công cuộc đổi mới, trực tiếp là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Trong đó, có những nhận thức mới xây dựng Đảng về cán bộ; về bổ sung “dân giám sát, dân thụ hưởng” và “lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu”; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu gắn liền với phát huy sức mạnh đồng bộ của hệ thống chính trị; xây dựng đồng bộ thể chế phát triển; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện. Đồng thời, Đại hội XIII của Đảng thống nhất cao xây dựng một hệ quan điểm chỉ đạo trong Báo cáo chính trị và hệ quan điểm phát triển trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030. Trong đó, quan điểm nhất quán có tính nguyên tắc là kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Cũng tại Hội nghị, nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng truyền đạt các thông tin những quan điểm, định hướng của Đảng đối với hoạt động báo chí, xuất bản; tình hình công tác báo chí, xuất bản giai đoạn hiện nay và một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Báo chí, xuất bản được Đảng ta xác định là bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng, văn hóa của Đảng. Do đó, quan điểm của Đảng ta là tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước; sự phối hợp với Hội Nhà báo và cơ quan chủ quản nhằm tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, quản lý hoạt động báo chí; tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; giữ vững vai trò chỉ đạo, định hướng để báo chí thực hiện tốt sứ mạng của báo chí cách mạng; nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý đồng bộ trong hoạt động xuất bản…

Hội nghị là dịp để lãnh đạo các cơ quan quản lý và lãnh đạo các đơn vị báo chí trên địa bàn thành phố nắm được những quan điểm, định hướng của Đảng đối với hoạt động báo chí, xuất bản từ khi đổi mới đến nay.

Hồng Nhung – Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS