Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 22/07/2020 08:20

Kế hoạch tuyển dụng công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2020 tại thành phố Hải Phòng

(Haiphong.gov.vn) - UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch về việc tuyển dụng công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2020 tại thành phố Hải Phòng.

Với mục đích, thông qua việc thi tuyển, xét tuyển để tuyển dụng những người có phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức, trình độ, chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm còn thiếu, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, khách quan và đúng quy định của pháp luật. Đảm bảo thực hiện đúng lộ trình tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. Phù hợp với Đề án vị trí việc làm và Đề án tinh giản biên chế của cơ quan, đơn vị được phê duyệt; phù hợp các quy định của pháp luật và quy định về phân cấp hiện hành.

Kế hoạch tuyển dụng công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2020 tại thành phố Hải Phòng gồm 5 bước: Bước 1: đăng ký nhu cầu tuyển dụng; tổng hợp, thẩm định nhu cầu tuyển dụng; báo cáo UBND thành phố phê duyệt nhu cầu tuyển dụng (số lượng, cơ cấu). Bước 2: Tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển; tổng hợp số lượng người đăng ký dự tuyển công chức; phê duyệt và thông báo công khai danh sách người đủ điều kiện dự tuyển công chức. Bước 3: Thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức, Ban Giám sát kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức. Bước 4: Căn cứ các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức, Hội đồng tuyển dụng công chức triển khai thực hiện các nội dung. Bước 5: Niêm yết công khai kết quả thi tuyển, xét tuyển, danh sách dự kiến người trúng tuyển.

UBND thành phố giao Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố có trách nhiệm tổ chức kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức thành phố theo biên chế giao năm 2020 đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Giao Sở Nội vụ (cơ quan thường trực của Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố) chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố và giúp Hội đồng tuyển dụng công chức tổ chức triển khai kỳ thi tuyển công chức thành phố theo biên chế giao năm 2020 theo đúng quy định của pháp luật và đúng các nội dung được phê duyệt tại Kế hoạch này; rà soát, kiểm tra việc thực hiện biên chế giao năm 2020 cho các cơ quan, địa phương; báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND thành phố xem xét, quyết định việc phân bổ biên chế đối với các đơn vị còn chỉ tiêu biên chế nhưng chưa sử dụng hết, không có nhu cầu tuyển dụng hoặc sử dụng trong năm 2020...

UBND thành phố giao các cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng công chức thông báo kết quả tuyển dụng và kết quả trúng tuyển tới thí sinh sau khi có Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về việc phê duyệt kết quả kỳ thi tuyển, xét tuyển và công nhận kết quả trúng tuyển công chức; tiếp nhận, phân công công chức trúng tuyển theo đúng vị trí việc làm đăng ký tuyển dụng; thực hiện các chế độ chính sách đối với công chức trúng tuyển theo quy định.

UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động, phối hợp với Sở Nội vụ (cơ quan thường trực của Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức) để triển khai thực hiện bảo đảm chất lượng, tiến độ các nhiệm vụ được giao.

Ngọc Lê

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS