Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 17/12/2021 11:15

 Hướng dẫn toàn dân tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật giai đoạn 2022 - 2025

(Haiphong.gov.vn) – Nhằm vận động, hướng dẫn nhân dân duy trì nền nếp, thói quen tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, đúng cách để nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 275/KH-UBND ngày 16/12/2021 hướng dẫn toàn dân tập luyện thể dục thể thao (TDTT) nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật giai đoạn 2022 – 2025.

Các nội dung Hướng dẫn tại kế hoạch gồm: hướng dẫn sử dụng thành phần, chức năng, dinh dưỡng bổ sung trong trường hợp cần thiết đối với đối tượng luyện tập TDTT; phát triển môn Võ cổ truyền trong Quân đội nhân dân; hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật các môn thể thao từ đơn giản đến nâng cao; hướng dẫn tập luyện phát triển thể lực, tầm vóc, phòng, chống bệnh tật; bảo tồn, phát triển Võ cổ truyền Việt Nam, các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian và phát triển các môn thể thao mới; hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật các môn thể thao; tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho Hướng dẫn viên, Cộng tác viên.

Để Kế hoạc được triển khai đồng bộ, hiệu quả; UBND thành phố đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện sau:

Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, vận động toàn dân tích cực tập luyện TDTT thường xuyên.

Xây dựng và phổ biến tài liệu hướng dẫn tập luyện TDTT đúng cách góp phần nâng cao chất lượng phong trào TDTT.

Nâng cao năng lực cho đội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên về kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ hướng dẫn tập luyện TDTT.

Phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của các sở, doanh nghiệp tổ chức hướng dẫn tập luyện, thi đấu các môn thể thao.

Lồng ghép triển khai các đề án, dự án về bảo vệ, chăm sốc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Đánh giá kết quả và nhân rộng mô hình tiêu biểu về hướng dẫn tập luyện TDTT.

Đồng thời, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, quận, huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị nghiêm túc thực hiện những nội dung được phân công tại kế hoạch.

Xem chi tiết Kế hoạch số 275/KH-UBND ngày 16/12/2021của UBND thành phố tại file đính kèm.

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn