Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 11/06/2020 14:00

Hợp nhất một số trường THCS trên địa bàn huyện Tiên Lãng sau khi kết thúc năm học 2019-2020

Thẩm định Đề án hp nhất các trường học trên địa bàn xã Quyết Tiến và xã Vinh Quang thuộc huyện Tiên Lãng, UBND thành phố đồng ý chủ trương thực hiện hp nhất Trường THCS Tiên Tiến vi Trường THCS Quyết Tiến thành Trường THCS Quyết Tiến; Trường THCS Tiên Hưng với Trường THCS Vinh Quang thành Trường THCS Vinh Quang. Việc hp nhất được thực hiện khi kết thúc năm học 2019-2020.

UBND thành phố giao Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng thực hiện hồ sơ, trình tự và thủ tục hp nhất các trường học trên đảm bảo theo các quy định hiện hành của pháp luật; Ban hành quyết định hp nhất các trường và chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện theo quy định; Kiện toàn tổ chức bộ máy, quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức hoạt động của Trường THCS Quyết Tiến và Trường THCS Vinh Quang theo quy định của pháp luật; Chỉ đạo xây dựng Đ án vị trí việc làm của Trường THCS Quyết Tiến và Trường THCS Vinh Quang theo Quyết định của UBND thành phố về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Tiên Lãng; Tiếp tục nghiên cứu việc hp nhất các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn xã Quyết Tiến, xã Vinh Quang, báo cáo UBND thành phố khi có đầy đủ các điều kiện phù hp; Chỉ đạo xây dựng Đề án sắp xếp lại các trường THCS (có quy mô nhỏ, từ 8 lớp trở xuống không đảm bảo định mức giáo viên theo số môn học), trường tiểu học theo hướng trường liên cấp, trường liên xã gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, báo cáo UBND thành phố theo quy định.

UBND thành phố yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương tham mưu, điều chỉnh Quy hoạch phát triển giáo dục phổ thông và mầm non thành phố phù hợp với chỉ đạo của Trung ương, thành phố về việc tinh giản biên chế, sắp xếp, tổ chức lại tổ chức bộ máy; xây dựng Đề án sắp xếp lại các trường THPT, trường THCS, trường tiểu học theo hướng trường liên cấp; trường liên phưng, xã theo chỉ đạo của UBND thành phố.

UBND thành phố giao Sở Nội vụ hướng dẫn, kiểm tra UBND huyện Tiên Lãng thực hiện việc sắp xếp, hp nhất các trường học theo đúng quy định của pháp luật.

 

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn