Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 17/11/2021 14:59

Đổi tên Quỹ Đầu tư và Phát triển đất Hải Phòng thành Quỹ Đầu tư phát triển Hải Phòng

(Haiphong.gov.vn) – UBND thành phố vừa ban hành Quyết định 3315 về đổi tên Quỹ Đầu tư và Phát triển đất Hải Phòng thành Quỹ Đầu tư phát triển Hải Phòng, tên giao dịch quốc tế là Haiphong Development Investment Fund.

Trụ sở của Quỹ tại số 12 Hoàng Diệu, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Quỹ là tổ chức nhà nước ngoài ngân sách trực thuộc UBND thành phố Hải Phòng, có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập, có vốn điều lệ, con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Quỹ hoạt động theo nguyên tắc không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn; việc sử dụng Quỹ phải đúng mục đích, công khai, minh bạch, hiệu quả và phù hợp với quy định của pháp luật. Cơ chế tài chính của Quỹ sẽ thực hiện theo quy định tại Nghị định 147 của Chính phủ về cơ chế quản lý tài chính của Quỹ đầu tư phát triển địa phương. Các nguồn vốn và tài sản để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn phát triển đất được hạch toán tách bạch với nguồn vốn hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển Hải Phòng.

Theo Quyết định này, Quỹ Đầu tư phát triển Hải Phòng tiếp tục duy trì và sau 03 năm sẽ thực hiện đánh giá lại để đưa ra phương án xử lý phù hợp, tạm thời tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quyền hạn về phát triển đất theo quy định, ban hành Điều lệ thực hiện nhiệm vụ của Quỹ theo quy định của Chính phủ và quy định pháp luật.

Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển Hải Phòng quản lý và sử dụng vốn của Quỹ theo quy định pháp luật và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Quỹ, bảo toàn và phát triển vốn của Quỹ.

Sở Tài chính có trách nhiệm, hướng dẫn, kiểm tra và phối hợp với Quỹ Đầu tư phát triển Hải Phòng thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định.

Trâm Bầu

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS