Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 06/12/2021 07:58

Đoàn khảo sát Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế giai đoạn 2021-2026 làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy

(Haiphong.gov.vn) - Sáng 6/12, Đoàn khảo sát Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế giai đoạn 2021-2026 do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương làm Trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy về việc thực hiện quản lý biên chế giai đoạn 2021-2026; đề xuất biên chế giai đoạn 2022-2026.

Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng; Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Theo kế hoạch của Đoàn khảo sát, một số chuyên viên của Đoàn đã làm việc trực tiếp với một số sở, ban, ngành của thành phố và ghi nhận nhiều ý kiến, đánh giá. Tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy, Đoàn khảo sát tiếp tục lắng nghe ý kiến thẳng thắn của thành phố về kết quả việc thực hiện quản lý biên chế giai đoạn 2016-2021, những khó khăn, đề xuất trong giai đoạn tiếp theo.


Quang cảnh cuộc làm việc


Báo cáo tại cuộc làm việc, đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nêu rõ, giai đoạn 2021-2026, Ban Thường vụ Thành ủy đã sâu sát, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời việc triển khai thực hiện các nghị quyết; trong đó, xác định rõ lộ trình thực hiện và gắn với trách nhiệm của từng cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị đã rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy ngày càng tinh gọn hơn. Các đơn vị sự nghiệp công lập được sắp xếp, đổi mới căn bản, toàn diện, đồng bộ, bảo đảm tinh gọn, hợp lý hơn. Quá trình thực hiện tinh giản biên chế được thực hiện chặt chẽ, công khai, dân chủ, bảo đảm nguyên tắc và trình tự các bước thực hiện, tạo được sự đồng thuận của các cấp, các ngành và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hợp lý hơn; bước đầu đã giảm được tỷ lệ số người làm việc ở nhóm lãnh đạo, quản lý và phục vụ, tăng tỷ lệ số người làm việc ở nhóm chuyên môn, nghiệp vụ. Công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý biên chế gắn với Vị trí việc làm được tiến hành thường xuyên.


Thành viên Đoàn khảo sát phát biểu tại cuộc làm việc


Tại cuộc làm việc, thành phố Hải Phòng đề nghị Trung ương sớm ban hành các quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, chức năng, nhiệm vụ thay thế các quy định cũ không còn phù hợp sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 Hội nghị Trung ương 6 khóa XII; đề nghị không thực hiện tinh giản biên chế giai đoạn 2022 – 2026; đề nghị Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ, các bộ ngành Trung ương sớm có văn bản hướng dẫn về danh mục vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; đề nghị Chính phủ sớm ban hành khung tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo để các địa phương cụ thể hóa và tổ chức thực hiện...


Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy báo cáo bổ sung tại cuộc làm việc


Về xác định biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 -2026, thành phố đề nghị Ban Tổ chức Trung ương xem xét khi giao biên chế cho các cơ quan khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương cần tách số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định 68; đề nghị xem xét bổ sung cơ chế giao cho các địa phương tự chủ về ngân sách được tự quyết định số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp đối với đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi thường xuyên thuộc phạm vi quản lý mà không phải báo cáo Bộ Nội vụ thẩm định; đề nghị bổ sung biên chế đối với những nhiệm vụ mới, phát sinh theo quy định của Trung ương để địa phương có nhân lực thực hiện nhiệm vụ...

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao cho biết, thời gian qua, Trung ương Đảng, Bộ Chính trị ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết về quản lý bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý bộ máy, như Nghị quyết số 18 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết 19 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 39 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, công tác sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế đạt được một số kết quả. Hầu hết các tổ chức Đảng, các địa phương việc sắp xếp và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền được triển khai rất quyết liệt; việc tinh giản biên chế cũng làm rất nghiêm túc. Việc tinh giản biên chế là bước quan trọng để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa chế độ, chính sách tiền lương.


Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao phát biểu tại cuộc làm việc


Qua nghe báo cáo và ý kiến của các đại biểu, đồng chí Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao ghi nhận thành phố Hải Phòng đã nghiêm túc, quyết liệt trong thực hiện các Nghị quyết của Trung ương và đã ban hành nhiều kế hoạch, văn bản để triển khai thực hiện qua đó nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, người dân; trong quá trình thực hiện có nhiều sáng tạo có thể nhân rộng ở các địa phương khác. Thành phố đã quan tâm rà soát, điều chỉnh khoa học các tổ chức bộ máy trong phạm vi của mình; tăng cường công tác thanh, kiểm tra đối với các sở, ban, ngành, đảng bộ trực thuộc trong thực hiện các Nghị quyết của Đảng, qua kiểm tra đã kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai đã có nhiều điểm mới như trong công tác cải cách hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin. Kết quả đạt được cơ bản hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng đề ra như tinh giản biên chế khối đảng, chính quyền.

Đồng chí cũng thống nhất với những tồn tại, hạn chế mà báo cáo cũng như các thành viên Đoàn khảo sát đã nêu và đề nghị thành phố quan tâm có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao đề nghị thành phố trong thời gian tới tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng về quản lý bộ máy, tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn; nâng cao chất lượng công tác tinh giản biên chế theo nguyên tắc không cào bằng, giảm có trọng tâm, trọng điểm để giảm áp lực chi ngân sách thường xuyên; việc tinh gọn gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thành phố nên phân cấp cho địa phương tự chủ trong việc tinh giản biên chế; việc tinh giản biên chế gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, sắp xếp lại chức năng để phục vụ người dân được tốt hơn...

Các kiến nghị, đề xuất của thành phố, Đoàn khảo sát tiếp thu và sẽ tổng hợp chung để báo cáo Bộ Chính trị.


Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy phát biểu tại cuộc làm việc


Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy cảm ơn và tiếp thu đầy đủ các ý kiến của đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao và Đoàn khảo sát đã chỉ ra. Đồng thời khẳng định, đây là những ý kiến quan trọng để thành phố nhìn lại những công việc đã làm, những vấn đề cần thực hiện trong thời gian tới. Đồng chí Bí thư Thành ủy mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Đoàn khảo sát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Hoàng Tùng

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS