Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 13/01/2022 11:17

Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng giám sát tại Sở Tài nguyên và Môi trường

(Haiphong.gov.vn) - Sáng 13/1, đồng chí Lã Thanh Tân, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng chủ trì cuộc giám sát về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành” tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Tham gia Đoàn giám sát có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.


Đồng chí Lã Thanh Tân, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố phát biểu tại cuộc làm việc


Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch đảm bảo tuân thủ theo đúng quy trình, quy định của Luật Quy hoạch, thể hiện tại các nội dung: Công tác phối hợp trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 20250; phối hợp lập và thẩm định quy hoạch cấp quốc gia và quy hoạch vùng thời kỳ 2021 - 2030; rà soát, ban hành danh mục quy hoạch tích hợp vào các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia và điều chỉnh quy hoạch thời kỳ 2011 - 2020 khi quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia chưa được cơ quan có thẩm quyền quyết định/phê duyệt trên địa bàn thành phố; lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và quản lý nhà nước về quy hoạch sử dụng đấp cấp huyện theo quy định của pháp luật về đất đai trên địa bàn thành phố...


Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tại cuộc làm việc


Tại cuộc làm việc, lãnh đạo Tải nguyên và Môi trường kiến nghị và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện và thực hiện hiệu quả chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch như: tổng kết, đánh giá sâu rộng và toàn diện Luật Đất đai năm 2013 để làm cơ sở cho việc hoàn thiện đồng bộ thể chế, chính sách pháp luật về đất đai, trong đó có công tác quy hoạch sử dụng đất; tăng cường tính công khai, minh bạch, đẩy mạnh lập quy hoạch theo hướng bền vững và phù hợp với thực tế phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quỹ đất được quy hoạch phát triển đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, đất thương mại, dịch vụ nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ đất; công bố công khai, kịp thời nọi dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng pháp luật đất đai, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất...

Đồng chí Lã Thanh Tân, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường và sẽ tổng hợp, trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Hoàng Tùng

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS