Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 16/09/2021 14:49

Điều chuyển, bổ sung chức năng, nhiệm vụ quản lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố

(Haiphong.gov.vn) - UBND thành phố có Quyết định 2672/QĐ-UBND về việc điều chuyển, bổ sung chức năng, nhiệm vụ quản lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố.

Theo Quyết định của UBND thành phố: Điều chuyển và bổ sung chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp UBND thành phố quản lý nhà nước về chất thải rắn.

Cụ thể, điều chuyển chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp UBND thành phố quản lý nhà nước về chất thải rắn từ Sở Xây dựng về Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện kể từ ngày 1/10/2021; gồm: Nhiệm vụ, tài liệu, hồ sơ; cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài sản, tài chính (nếu có),... liên quan đến chức năng, nhiệm vụ quản lý chất thải rắn.

Bổ sung chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp UBND thành phố quản lý nhà nước về chất thải rắn (bao gồm cả chất thải rắn ở nông thôn) trên địa bàn thành phố đối với Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ và Thông tư số 05/2021/TT-BTNMT ngày 29/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều chuyển và bổ sung biên chế thực hiện công tác tham mưu quản lý nhà nước về chất thải rắn trên địa bàn thành phố:

Điều chuyển 1 biên chế từ Sở Xây dựng về Sở Tài nguyên và Môi trường; thời gian thực hiện khi Sở Xây dựng có công chức nghỉ hưu hoặc chuyển công tác (trong năm 2022).

Căn cứ Nghị quyết của HĐND thành phố về việc thông qua Đề án biên chế công chức, số lượng người làm việc năm 2022; UBND thành phố xem xét quyết định giao bổ sung biên chế đối với Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp UBND thành phố quản lý nhà nước về chất thải rắn theo quy định.

UBND thành phố giao: Giám đốc Sở Xây dựng chịu trách nhiệm bàn giao nguyên trạng cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các nội dung theo quy định. 

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm: Tiếp nhận toàn bộ nhiệm vụ quản lý nhà nước về chất thải rắn từ Sở Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định. Tham mưu, giúp UBND thành phố quản lý nhà nước về chất thải rắn theo quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ và Thông tư số 05/2021/TT-BTNMT ngày 29/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Xây dựng Đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở theo quy định, trình UBND thành phố xem xét, quyết định.

Giám đốc Sở Nội vụ chịu trách nhiệm đề xuất, báo cáo UBND thành phố điều chỉnh biên chế và bổ sung biên chế cho Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định; kiểm tra, hướng dẫn việc điều chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về chất thải rắn theo quy định.

Giám đốc Sở Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn trình tự, thủ tục bàn giao, tiếp nhận tài sản, tài chính khi chuyển giao nhiệm vụ từ Sở Xây dựng về Sở Tài nguyên và Môi trường; hướng dẫn việc bàn giao công tác quản lý, vận hành, cung ứng dịch vụ công ích, dịch vụ môi trường năm 2021 và việc xây dựng dự toán thu, chi ngân sách năm 2022 đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phổ đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ không bị gián đoạn.

LHT

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS