Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 09/04/2020 02:16

Đẩy mạnh phố biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế

(Haiphong.gov.vn) - UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 8/4/2020 thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015 – 2020” trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2020.

Kế hoạch nhằm tiếp tục phổ biến sâu rộng nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước quốc tế về quyền dân sự, chính trị (sau đây gọi tắt và Công ước ICCPR), pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị và kết quả báo cáo quốc gia lần thứ III về tình hình thực thi Công ước ICCPR của Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong thực hiện các quyền dân sự, chính trị của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

Nôi dung Đề án: biên tập, in và phát hành các tài liệu tuyên truyền, phổ biến về Công ước ICCPR; tổ chức tập huấn nội dung Công ước ICCPR, pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị; triển  khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến Đề án trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổng kết tình hình, kết quả thực hiện Đề án.

Tại Kế hoạch này, UBND thành phố giao Sở Tư pháp là đầu mối hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện tổ chức thực hiện Kế hoạch đảm bảo theo quy định.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị chủ động thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch; báo cáo kết quả thực hiện Đề án năm 2020 và Báo cáo tổng kết thực hiện Đề án giai đoạn 2015 - 2020 về UBND thành phố theo nội dung, thời hạn yêu cầu của Bộ Tư pháp.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS