Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 25/01/2021 16:31

Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của thành phố Hải Phòng

(Haiphong.gov.vn) - Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng vừa ký ban hành Quyết định số 162/QĐ-UBND của UBND thành phố về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của thành phố Hải Phòng.

Theo đó, UBND công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của thành phố Hải Phòng. Cụ thể, công bố công khai cân đối ngân sách địa phương; cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện; dự toán thu ngân sách nhà nước; dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách cấp huyện theo cơ cấu chi; dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực; dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức; dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực; tỷ lệ % các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương; dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách cấp huyện; dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách cấp huyện; dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện.

Xem số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của thành phố Hải Phòng tại Văn bản đính kèm.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn