Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 29/11/2021 07:32

Cải thiện điểm nội dung thành phần về Quản trị môi trường trong Chỉ số Hiệu quả quản trị hành chính công

(Haiphong.gov.vn) – Để cải thiện, nâng cao các chỉ số thành phần về Quản trị môi trường trong Chỉ số Hiệu quả hành chính công (FAPI) của thành phố; UBND thành phố ban hành văn bản số 9125/UBND-KSTTHC ngày 26/11/2021 về việc cải thiện điểm nội dung thành phần về Quản trị trong Chỉ số Hiệu quả quản trị hành chính công.

Tại Văn bản, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện tiếp tục thực hiện nghiêm có hiệu quả Chỉ thị số 14 CT-UBND ngày 15/6/2018 của UBND thành phố về cải thiện, nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính công; tập trung tuyên truyền các nội dụng của chỉ số PAPI đặc biệt là các chỉ số về quản trị môi trường đến người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; tăng cường sự giám sát của nhân dân trong quá trình thực thi chính sách pháp luật về môi trường.

Triển khai đồng bộ Luật Bảo về môi trường năm 2020 theo Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 03/6/2021 của UBND thành phố về việc triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố.

UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn thường xuyên kiểm tra chất lượng ngồn nước và không khí; có giải pháp quản lý để cải thiện điều kiện sinh hoạt về nguồn nước và không khí cho nhân dân; có giải pháp cụ thể để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân và các cơ quan, tổ chức thuộc địa bàn quản lý; chủ động phòng ngừa, kịp thời xử lý các điểm nóng về ô nhiễm môi trường.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm và kịp thời xử lý các hành vi không tuân thủ cam kết bảo vệ môi trường của doanh nghiệp trên địa bàn quản lý; tập trung giải quyết các kiến nghị, đơn thư khiếu nại của người dân có liên quan đến các sự cố, vấn đề ô nhiễm môi trường.

UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 16/4/2021 của UBND thành phố về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí; nghiêm túc, khẩn trương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Văn bản này.

Xem chi tiết Văn bản số số 9125/UBND-KSTTHC ngày 26/11/2021 của UBND thành phố tại file đính kèm.

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS