Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 29/07/2020 10:00

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố thảo luận tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

(Haiphong.gov.vn) - Sáng 29/7, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức hội nghị thảo luận tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Các đồng chí: Nguyễn Thị Minh Phương - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Vũ Anh Thư - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đồng chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Phương - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phát biểu định hướng thảo luận tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung góp ý xoay quanh các nội dung chính trong các dự thảo: Báo cáo chính trị; báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Đại biểu tham gia góp ý tại hội nghị

Tất cả các ý kiến góp ý tại hội nghị đều được các đại biểu nghiên cứu kỹ lưỡng, có trọng tâm, trọng điểm, thể hiện tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm của từng đồng chí vào các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Tất cả các góp ý tại hội nghị sẽ được MTTQ Việt Nam thành phố tổng hợp, gửi về Ủy ban TW MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị, xã hội TW theo ngành dọc và gửi Ban Dân vận Thành ủy để tổng hợp, báo cáo Thành ủy. Qua đó, góp phần phát huy dân chủ trong Đảng và toàn xã hội, tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động trong toàn Đảng, toàn dân; giúp các cấp ủy nắm được xu hướng tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên, để bổ sung, phát triển đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn