Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

10 năm thi hành Luật Hợp tác xã 2012, khu vực kinh tế tập thể đã có đóng góp nhất định vào phát triển kinh tế - xã hội thành phố

(Haiphong.gov.vn) – "Sau 10 năm triển khai Luật Hợp tác xã 2012, kinh tế tập thể với nòng cốt là HTX bước đầu thể hiện được chuyển biến về chất lượng, hiệu quả, chứng tỏ ngày càng rõ nét hơn vai trò quan trọng và có ý nghĩa toàn diện về kinh tế, chính trị, xã hội với những tín hiệu mới trong công cuộc phát triển phong trào HTX kiểu mới". Đó là những đánh giá được nêu ra trong Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật HTX 2012 tại thành phố Hải Phòng, sáng 26/10.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS