Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 22/08/2018 17:23

Xử lý triệt các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Văn phòng UBND thành phố vừa ban hành công văn số 3933/VP-MT về việc xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Tại công văn này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Cục Y tế giao thông vận tải thuộc Bộ Giao thông vận tải thực hiện xử lý triệt để đối với việc gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng của Bệnh viện Giao thông vận tải Hải Phòng theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành và các địa phương tiếp tục kiểm tra, rà soát, kip thời phát hiện các dự án, cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng mới phát sinh trên địa bàn, báo cáo UBND thành phố qua Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, xử lý.

Trước đó, UBND thành phố đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các nội dung Quyết định số 807/QĐ-TTg ngày 3/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016-2020. Theo báo cáo rà soát của Sở Tài nguyên và Môi trường, trên địa bàn thành phố hiện không có dự án, cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng của Chương trình theo Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 21/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu trên phạm vi cả nước và điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật mới phát sinh đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Đối với các dự án, cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng của Chương trình theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg ngày 1/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020, Hải Phòng có 1 cơ sở là Bệnh viện Giao thông vận tải Hải Phòng.


Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn