Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 22/10/2021 09:05

Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện An Lão

(Haiphong.gov.vn) - UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 3034/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện An Lão.

Theo Quyết định: Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện An Lão với các chỉ tiêu chủ yếu nhu sau: Tổng số 26 dự án/360,31 ha đất quy hoạch thực hiện dự án, cụ thể: Kế hoạch sử dụng đất; Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất; Kế hoạch thu hồi các loại đất; Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng; Danh mục công trình, dự án thực hiện trong năm 2021.

UBND huyện An Lão có trách nhiệm: Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai. Rà soát các công trình, dự án được phê duyệt tại Quyết định này trước khi thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyên mục đích sử dụng đất đảm bảo theo đúng danh mục dự án, công trình phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất được HĐND thành phố chấp thuận, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt và quy định của pháp luật hiện hành. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất, các trường hợp được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng hoặc chậm đưa đất vào sử dụng, sử dụng sai mục đích; kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ đã cam kết trong dự án..

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát UBND huyện An Lão tổ chức thực hiện Quyết định này. Chủ trì cùng UBND huyện An Lão kiểm tra, rà soát những dự án, công trình trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện; loại bỏ ra khỏi danh mục những dự án, công trình không đủ điều kiện, đảm bảo việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đúng quy định của pháp luật. Rà soát, tổng hợp hồ sơ báo cáo UBND thành phố trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đối với các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai 2013 trước khi thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định. Lưu trữ toàn bộ hồ sơ, tài liệu thẩm định, trình duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện An Lão.

Phương Trang

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS