Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 10/11/2021 09:53

Phê duyệt bổ sung (đợt 2) kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Hồng Bàng

(Haiphong.gov.vn) - UBND thành phố có Quyết định về việc phê duyệt bổ sung (đợt 2) kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Hồng Bàng.

Theo Quyết định: Phê duyệt bổ sung (đợt 2) kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Hồng Bàng với nội dung như sau:

- Tên Dự án, công trình: Công trình cải tạo, mở rộng đường Bến Bính tại phường Minh Khai.

- Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải.

- Địa điểm: Phường Minh Khai, quận Hồng Bàng.

- Diện tích đất: 0,056 ha.

- Loại đất quy hoạch: Đất giao thông.

UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hưóng dẫn UBND quận Hồng Bàng và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện các thủ tục, hồ sơ thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất theo Nghị quyết của HĐND thành phố và kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, đảm bảo các quy định của pháp luật; cập nhật diện tích đất thực hiện các dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Hồng Bàng theo quy định.

UBND quận Hồng Bàng có trách nhiệm: Cập nhật, chỉnh lý số liệu các loại đất biến động do thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ kế hoạch sử dụng đất theo quy định. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất các dự án, công trình theo đúng danh mục dự án, công trình phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất được HĐND thành phố chấp thuận, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt và quy định của pháp luật hiện hành.

Các nội dung khác tại Quyết định số 1567/QĐ-UBND ngày 04/6/2021 của UBND thành phố không thay đổi.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS